วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ( มกราคม-มิถุนายน 2565)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24

การจำลองสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา แบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์, วัชระ วงค์ปัญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล, เกศนีย์ อิ่นอ้าย, วราคม วงศ์ชัย

81

แผ่นขัดจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับกระบวนการขัดผิวซัพไฟร์โดยใช้สารเคมีร่วมกับแรงทางกล

ณัฐพล บุญอธึก, สิริวรรณ บริพัตรโกศล, อไพพรรณ รัตนพันธ์, ปนาท ขจรรุ่งเรือง, Keisuke Suzuki, ธรรมรัตน์ สมทอง

99

การนำวัสดุเหลือใช้จากกากมะพร้าวมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อก

วันปิติ ธรรมศรี, นันทพร อ่อนปัดชา, อุษณีย์ ปีนอก, มัณฑนา ศรีทองคำ

117

การประยุกต์ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับในงานสำรวจทางสาธารณสุข

ศิริชัย จันพุ่ม, ประกฤตติยา ทักษิโน, ธนัชพร บรรเทาใจ

01