วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Academic Journal Uttraradit Rajabhat University

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-17

ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สิริวดี พรหมน้อย, เจษฎา มิ่งฉาย, สุรพิชญ์ มาน้อย, ณัฐพล คงเลิศ, พลากร อภัยกาวี

55-66

องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

เนาวรัตน์ กองตัน, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, สันติ บูรณะชาติ, น้ำฝน กันมา

67-89

การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วิทวัส อาจสุธรรม, ภาณุวัฒน์ พรมจันทร์, นพรัตน์ วงค์มุด, ลือ เกิดสาย, กมลสร ลิ้มสมมุติ, เจษฎา มิ่งฉาย

91-104

การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ศุภเสฏฐ์ ตันไชยโรจน์, กัญญานัฐ ทองเทพ, กมล จิรเสรีอมรกุล, วันจักรี์ เล่นวารี, เสริมสุข บัวเจริญ, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

1-18