องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

Main Article Content

เนาวรัตน์ กองตัน
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
สันติ บูรณะชาติ
น้ำฝน กันมา

Abstract

This research aimed to study the compositions of Provincial Kindergarten School Administration by Innovation and Information Technology-Based Instruction. Data were collected from a sample of research 348 people by Stratified Random Sampling (70 administrators or assistant administrators, 71 academically leaders, 68 personal leaders, 69 budget leaders and 70 management leaders). Data were collected by using a 5-level estimation scale questionnaire. The questionnaire was divided into 2 parts : general information of respondents and information of the compositions of Provincial Kindergarten School Administration by Innovation and Information Technology-Based Instruction, it checked Content Validity by IOC between 0.80-1.00 and checked Reliability by Alpha about 0.87. Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The results found that there are 4 main compositions of Provincial Kindergarten School Administration by Innovation and Information Technology-Based Instruction as follows: 1) Input, 2) Process, 3) Output and 4) Outcome.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กองตัน เ., อุ่นกอง ธ., บูรณะชาติ ส. ., & กันมา น. . (2021). องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 67–89. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225
Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2557). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561.
จันทรานี สงวนนาม. (2551). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.
ฐานิตา นพฤทธิ์. (2556). นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร.
ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ. (2554). รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ถวัลย์ ทองมี. (2555). การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์. (2561) .รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยบทบาทการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
ธีระ รุญเจริญ. (2553). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : ธนาเพลส.
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. (2557). หลักการหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา = Principles and theories in educational administration. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ตีรณสาร.
ราชกิจจานุเบกษา. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. เล่ม 136 ตอนที่ 47 ก 11 เมษายน 2562.
วิลัยพร พิทักษา. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2562). นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 OBEC’S POLICY 2020. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง.
สันติ บุญภิรมย์. (2557). การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. Research in education and research in educational administration. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
สัมมา รธนิธย์. (2553). หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
อธิปัตย์ คลี่สุนทร . (2555). สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
อนล สวนประดิษฐ์. (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมการศึกษา. คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
Brenda Whittaker. (1999). What went wrong? Unsuccessful information technology projects. Information Management & Computer Security 7/1 [1999] 23-29. MCB University Press.
Jo Tondeur. (2006). Teacher Professional Development for Online Blended Learning in Adult Education and Training.
Kaputa, D. M. (1994). "How have the applications of computers affected the administration of higher education." Dissertation Abstracts International. 55,(06): 1436-A; December.
Rosnarizah Abdul Halim, Amin Senin and Abdul Razak Manaf. (2008). Innovation in Educational Management and Leadership:High Impact Competency for Malaysian School Leaders. Institute Aminuddin Baki, Malaysia.
The Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. (A.D. 2008). Bangkok: Kurusapa Ladprao Publishing.
White. (1986). Teaching Written English. Great Britain : George Allen and Unwin.