ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”

Main Article Content

สุชาติ เครื่องชัย
ยงยุทธ แก้วเต็ม
วันวิสาข์ ชูจิตร

Abstract

Because learner readiness and learner satisfaction are critical backers of learning towards the achievement of desired outcomes.


Objective to examine the readiness, desired outcomes, and satisfaction of nursing students relating to the arrangement of teaching and learning of primary medical care subject through the on-line system with special attention on the readiness variables.  


Methodologically, the research took the mixed method approach integrating qualitative and quantitative data collected for the investigation from 197 samples of third-year nursing students in the third semester of the 2019 academic year.  The data collected by the demographic data questionnaire, readiness and satisfaction questionnaire and concept of discussion questions.


The analytical methods were used including the descriptive statistics analysis. Qualitative data were analyzed by thematic analysis.


Results:


1.The study subjects were found to have readiness in various aspects at a high level. The highest level of readiness for the on-line teaching and learning activities was obtained in the aspect of mindful use of the technology platform and protection of personal privacy ( = 4.26, SD = 0.68). 


  1. 2. The four most desired outcomes were found to be (1) digital intelligence, (2) teamwork and coalition studies from the Team-Based Learning approach, (3) practicality and applicability of knowledge, and (4) the process of reflection on development.

  2. 3. The learner satisfaction was expressed to be at a high level with the highest satisfaction score for the attributes that the learners are informed by the instructors regarding course description, educational management, and educational measurement and evaluation ( = 4.36, SD =0.60), and that the instructors provide opportunities for learners to take part in educational management, and educational measurement and evaluation ( = 4.36, SD = 0.63).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เครื่องชัย ส. . ., แก้วเต็ม ย. . ., & ชูจิตร ว. . . (2021). ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 105–127. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313
Section
บทความวิจัย

References

B.B.C. News. (2562). โคโรนา : อนามัยโลกตั้งชื่อ "โควิด-19" ให้โรคทางเดินหายใจจาก
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/features-51473472. (February 12, 2020)
Klunklin, A.,Viseskul, N., Sripusanapan, A.& Turale, S. (2010). Readiness for self-directed
learning among nursing students in Thailand. Nurs Health Sci, 12(2), 177-181.
Voice online (2562). เปิดตลาดอู่ฮั่น แหล่งค้าสัตว์ป่า จุดกำเนิดเชื้อไวรัสโคโรนา.
Retrieved from https://voicetv.co.th/read/wMjtmeqks. (January 23, 2020)
Yang, G.F.& Jiang, X.-Y. (2014). Self-directed learning readiness and nursing competency
among undergraduate nursing students in Fujian province of China.
International Journal of Nursing Sciences, 1(3), 255-259.
กรธนวัฒน์ วุฒิญาณ และ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน .(2560). ความพึงพอใจการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน ผ่านทางโปรแกรม Skype ของนักเรียนในสถาบันสอนภาษา ECC. สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 330 -358.
กรุงเทพธุรกิจ.(2563). ย้อนไทม์ไลน์ 100 วัน กับสถานการณ์ ‘โควิด-19’ ในประเทศไทย.
Retrieved from https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875664. (April 20, 2020)
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.(2544). แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: วีทีซีคอมมิวนิเคชั่น.
คณะรัฐมนตรี (2563). แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน.เล่ม 137 ตอนที่ 24 ก, 25 มีนาคม 2563
ชนันภรณ์ อารีกุล.(2560). บทวิจารณ์หนังสือ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ.
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. 2(2), 143-149.
ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. (2560). “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์.”
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 10,2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 437-450.
ทิศนา แขมมนี .(2554).ศาสตร์การสอน:หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student - Centered Instruction).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมนี .(2554).ศาสตร์การสอน:หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student- Centered Instruction).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี.(2560). ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.พิมพ์ครั้ง
ที่ 21.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี.(2557). คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ.อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข.(2550). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.(2556) คู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับ
ปรับปรุง 2556). ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
ยุวดี วัฒนานนท์, วาสนา จิติมา, วชิรา วรรณสถิต.(2553).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยห้องคลอดกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
พยาบาลผู้คลอดปกติในระยะคลอด. Journal of Nursing Science (Supplement), 28 (4),67-73.
รังสรรค์ โฉมยา.(2558). 21stCENTURY SKILLS: Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคต
ใหม่.การศึกษาเพื่อศตวรรษที่21.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,9(4),221-227.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.(2563). การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ.2562–2563. Retrieved from
https://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา_พ.ศ 2562– (February 12, 2020)
ศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์และศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2559). “ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการผลิตสื่อศิลปะส าหรับเด็ก.” วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal 9,1 (มกราคม-เมษายน): 1459-1472.
ศุภรัตน์ แจ่มแจ้งและคณะ.(2560).ผลการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย.
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 27 (Special Issue), 46-58.
สุเนตร สืบค้า.(2553).ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล.
ในวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรมเกษตร.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวศวกร
กรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อมรรัตน์ เสตสุวรรณ, อรชร ศรีไทรล้วน.(2557). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในคณะพยาบาล
ศาสตร์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.วารสารเกื้อการุณย์. 21 (ฉบับพิเศษ),124-138.