การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Main Article Content

วิทวัส อาจสุธรรม
ภาณุวัฒน์ พรมจันทร์
นพรัตน์ วงค์มุด
ลือ เกิดสาย
กมลสร ลิ้มสมมุติ
เจษฎา มิ่งฉาย

Abstract

The objectives of this research were to (1) design Install and test the efficiency of hydrogen sulfide removal process in biogas for swine farm, and (2) study farmers' adoption characteristics of hydrogen sulfide removal set. This research training for hydrogen sulfide removal process and installation 60 sets in community. The efficiency of hydrogen sulfide removal was collected before and after removal times. Data were collected characteristics adoption of the hydrogen sulfide removal set.


          The results showed that the hydrogen sulfide before removal was in the range of 6,890-10,100 ppm. and after was less than 10 ppm. The results indicated that the efficiency of 99 percent. The analysis of respondent’s data showed that most were female, average age 52 years old, graduated from primary school, and most were in agriculture. The data showed that they accept the most characteristics of innovation for hydrogen sulfide removal set, the average score for all 5 aspects equal to 4.53, classified for each aspect as follows Compatibility (4.59), Trialability (4.57), Relative Advantage (4.55), Less Complexity (4.48) and Observability (4.48), respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อาจสุธรรม ว., พรมจันทร์ ภ. ., วงค์มุด น. ., เกิดสาย ล. ., ลิ้มสมมุติ ก. ., & มิ่งฉาย เ. . (2021). การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 91–104. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302
Section
บทความวิจัย

References

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย.

กัลยา นาคลังกา และ เจษฎา มิ่งฉาย. (2561). คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน: กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย. วารสารวิจัยเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ สกว., 10(2), 115-130.

เกวลิน ปฐมระวี. (2559). การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาศาสตร์สงขลานครินทร์.

แก้ว มีเมือง. (2562). ผลจากการใช้งานก๊าซชีวภาพ [เจษฎา มิ่งฉาย, ผู้สัมภาษณ์], 16 พฤศจิกายน 2562.

เจษฎา มิ่งฉาย, ลือ เกิดสาย, ประวัติ คำจีน, สุทธิรัตน์ ปาลาศ, สร้อยรัตน์ดา สามโพธิ์ศรี, กัลยา นาคลังกา และศรีไพร สกุลพันธ์. (2558). ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ: กิจการเพื่อสังคมสำหรับ

เกษตรกรรายย่อย. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว., 7(1), 47-58.

ภูรีนล มิ่งฉาย, วิทวัส อาจสุธรรม, ภาณุวัฒน์ พรมจันทร์ และนพรัตน์ วงค์มุด. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพของสนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาลเพื่อใช้เป็นสารกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ.

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, 17 ธันวาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ปทุมธานี, 973-982.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (2562). การรับข้อเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563. อุตรดิตถ์: กองนโยบายและแผน.

วิทวัส อาจสุธรรม ภาณุวัฒน์ พรมจันทร์ นพรัตน์ วงค์มุด กมลสร ลิ้มสมมุติ และเจษฎา มิ่งฉาย. (2563). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทางเลือกด้านการเกษตรของชุมชนบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. อุตรดิตถ์: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

Chedsada Mingchai, Sriprai Sakunphun, Suttirat Palas and Soiratda Samposree. (2019). Hydrogen Sulfide Removal by Iron Oxide-Based Clay from Biogas for Community Use.

Applied Mechanics and Materials., (886). p.159-165.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations. (5th edition). New York: The Free.