การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Main Article Content

ศุภเสฏฐ์ ตันไชยโรจน์
กัญญานัฐ ทองเทพ
กมล จิรเสรีอมรกุล
วันจักรี์ เล่นวารี
เสริมสุข บัวเจริญ
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

Abstract

This research focuses on solving problems of power distribution systems that connected to solar power plants. The problem is that the power loss is high and the voltage is not within the standard. The objective focuses on the optimal size and location of battery storage system installation of the power distribution system. For reduce power losses in the power distribution system and improve the voltage within the standard. It also provides the best investment value through the Internal Rate of Return (IRR) and the Payback Time (PBP). The researcher chose to analyze the power loss and voltage balance power flow at steady state with DIgSILENT PowerFactory software. Using data from the problematic power distribution system of the Provincial Electricity Authority. A 20-bus model was used to control the power factor of a solar power plant with unity power factor, using a base voltage of 22 kV. Specify the variable value (n) is the bus that connects the energy storage system linked from the bus 1 to 20 and the size of the energy storage system (b) from 10% - 100% of the amount of excess energy.


Results of the study reveal that the installation of two megawatt-hour system (b = 10%) and location of the electrical plant bus (n = 20) can reduce energy loss for 8.1 percent. Besides, it helps increase the voltage level from 20.847 kV (0.947 PU.) to the standard of 21.124 kV (0.960 PU.) and had the best investment value based on an Internal Rate of Return of 5.1 percent (IRR = 5.1%), with payback period of 18 years (PBP = 18).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันไชยโรจน์ ศ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ., & อรรถเวชกุล ย. (2021). การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 1–18. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836
Section
บทความวิชาการ

References

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2559). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 (AEDP2015). สืบค้น 15 กรกฎาคม 2562, จาก http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-policy/tieb/aedp
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง สำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.). สืบค้น 12 ธันวาคม 2562, จาก https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=222
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่. สืบค้น 12 ธันวาคม 2562, จาก http://www.eppo.go.th/epposite/images/webcontent/education/ PDF/FinalGRID.pdf
ศุภเสฏฐ์ ตันไชยโรจน์ และคนอื่น ๆ. (2560a). การวิเคราะห์หาขนาดแบตเตอร์รี่ที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านแรงดันไฟฟ้าที่ปลายสายระบบจำหน่าย. ใน งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, กรุงเทพมหานคร, 47-53.
ศุภเสฏฐ์ ตันไชยโรจน์ และคนอื่น ๆ. (2560b). การวิเคราะห์หาตำแหน่งติดตั้งแบตเตอร์รี่ที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากเพื่อลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า. ใน งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, กรุงเทพมหานคร, 70-76.
Chiandone M., Campaner R., Massi Pavan A., Sulligoi G., Mania P., & Piccoli G. (2014). Impact of Distributed Generation on power losses on an actual distribution network. In International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA), USA, 1007-1011.
DIgSILENT GmbH. (ม.ป.ป.). ซอฟแวร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า DIgSILENT PowerFactory. สืบค้น 3 มีนาคม 2563, จาก https://www.digsilent.de/en/powerfactory.html
Lepadat I., Helerea E., Abagiu S., & Mihai C. (2017). Impact of Distributed Generation on voltage profile and power losses in a test power grid. In International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), Romania, 128-133.
Nasir M. N. M., Shahrin N. M., Bohari Z. H., Sulaima M. F., & Hassan M. Y. (2014). A Distribution Network Reconfiguration Based on PSO: Considering DGs Sizing and Allocation Evaluation for Voltage Profile Improvement. In IEEE Student Conference on Research and Development, Malaysia, 1-6.
Tang Y., Burgos R., Li C., & Boroyevich D. (2015). Assessment of Medium Voltage Distribution Feeders under High Penetration of PV Generation. in IEEE 16th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), United States, 1-6.
Vita V., Alimardan T., & Ekonomou L. (2015). The Impact of Distributed Generation in the Distribution Networks’ Voltage Profile and Energy Losses. in IEEE European Modelling Symposium (EMS), Spain, 260-265.
Xing H., Cheng H., Hong S., Zhang Y., & Zeng P. (2014). Minimize Active Power Loss with Distribution Network Reconfiguration Considering Intermittent Renewable Energy Source Uncertainties. In International Conference on Power System Technology, China, 127-133.
Ymeri A., Dervishi L., & Qorolli A. (2014). Impacts of Distributed Generation in Energy Losses and voltage drop in 10 kV line in the Distribution. in IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Croatia, 1315-1319.
Zehir M. A., Batman A., Sonmez M. A., Font A., Tsiamitros D., Stimoniaris D., Zacharaki B., Orth C., Bagriyanik M., Ozdemir A., & Dialynas E. (2017). Mitigation of Negative Impacts of Distributed Generation on LV Distribution Networks through Microgrid Management Systems. IEEE Manchester PowerTech, 27(1), 1-6.

Most read articles by the same author(s)