การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า

Main Article Content

ภาณุวิชญ์ แจขจัด
รจพรรณ นิรัญศิลป์

Abstract

Biodiesel produced from used vegetable oil by transesterification process using heterogeneous catalyst such as calcined wood ash and bone ash was interested research in biodiesel production because it advantages for environment and reduced production cost. This research aimed to study biodiesel production from used vegetable oil via transesterification process using calcined blue crab shell ash (CBCSA). Blue crab shell ash was calcined at 900 °C for 4 hr and then it was used in transesterification reaction using used vegetable oil as feed stock with methanol. The experiments were done under condition of molar ratio methanol: oil of 3:1-15:1, CBCSA catalyst amount at 5-15%wt and reaction time of 2 hr. CBCSA was examined characteristic by scanning electron microscope analysis (SEM) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF). The results showed CBCSA had continuous particle dispersion and porous in particle structures which make them higher surface area. The average particle area, average pore area and average pore diameter of CBCSA were about 463.97 µm2, 1.25 µm2 and 1.34 µm, respectively. Element and compound analysis of CBCSA were found high contents of calcium (Ca) and calcium oxide (CaO). They were around 48.34% and 75.21%, respectively. The optimum conditions of biodiesel production were 10% catalyst amount using methanol: oil malar ratio of 9:1 at 65 °C for 2 hr. The maximum mass yield of biodiesel extended to 82.58% and physicochemical properties of biodiesel were closed to the standard announced by the department of energy business, Ministry of Energy (Thailand).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แจขจัด ภ., & นิรัญศิลป์ ร. (2021). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), 35–54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016
Section
บทความวิจัย
Author Biography

รจพรรณ นิรัญศิลป์, School of Renewable Energy, Maejo University

Department of Renewable Energy Engineering, School of Renewable Energy, Maejo University

References

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2563). สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือน มกราคม-กันยายน ประจำปี 2563. กระทรวงพลังงาน.
2. จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร, อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล, และ กนกพงษ์ ศรีเที่ยง. (2560). การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซิสพลาสติกพอลิพรอพิลีนเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาอสัณฐานที่ทำการสกัดได้จากแกลบข้าว. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560, 12-23.
3. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ. (2561). กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
4. ศรีสุดา อาชวานันทกุล. (2560). การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
5. รัชฎาภรณ์ อินเกิด, ชูรัตน์ ธารารักษ์, จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, และ ณัฐวุฒิ ดุษฎี. (2559). การสังเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพจากน้ำมันพืชด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 754-760.
6. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล. (2559). เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
7. Hazri, M. M., and Nasir, N. F. (2020). Calcium Oxide from Waste Shells as Potential Green Catalyst for Biodiesel Production. Research progress in mechanical and manufacturing engineering 1(1), 44-55.
8. Jeffry, S. N. A., Putra Jaya, R., Abdul Hassan, N., Yaacob, H., Mahmud, M. Z. H., and Al-Saffar, Z. H. (2020). The influence of nano-carbon from coconut shell ash as modifier on the properties of bitumen. Road Materials and Pavement Design, 1–17.
9. Laskar, I. B., Rajkumari, K., Gupta, R., Chatterjee, S., Paul, B., and Rokhum, L. (2018). Waste snail shell derived heterogeneous catalyst for biodiesel production by the transesterification of soybean oil. RSC Advances, 8(36), 20131–20142.
10. Li, C., Hu, X., Feng, W., Wu, B., and Wu, K. (2017). A supported solid base catalyst synthesized from green biomass ash for biodiesel production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 40(2), 142–147.
11. Mansir, N., Taufiq-Yap, Y. H., Rashid, U., and Lokman, I. M. (2017). Investigation of heterogeneous solid acid catalyst performance on low grade feedstocks for biodiesel production: A review. Energy Conversion and Management, 141, 171–182.
12. Panpraneecharoen, S., Chumanee, S., Pongpian, W., Khoomsab, R., and Rodkate, N. (2018). Study the optimal conditions for biodiesel production from used cooking oil with potassium hydroxide catalyst. Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University (JSTPCRU), 3(1), 1-12.
13. Raya, I., Mayasari, E., Yahya, A., Syahrul, M., and Latunra, A. I. (2015). Shynthesis and Characterizations of Calcium Hydroxyapatite Derived from Crabs Shells (Portunus pelagicus) and Its Potency in Safeguard against to Dental Demineralizations. International Journal of Biomaterials, 1–8.
14. Sirisomboonchai, S., Abuduwayiti, M., Guan, G., Samart, C., Abliz, S., Hao, X., Kusakabe, K., and Abudula, A. (2015). Biodiesel production from waste cooking oil using calcined scallop shell as catalyst. Energy Conversion and Management, 95, 242–247.
15. Sivakumar, P., Sivakumar, P., Anbarasu, K., Mathiarasi, R., and Renganathan, S. (2014). An eco-friendly catalyst derived from waste shell of Scylla tranquebaricafor biodiesel production. International Journal of Green Energy, 11(8), 886–897.
16. Zhang, J., Lu, M., Ren, F., Knothe, G., and Tu, Q. (2019). A Greener Alternative Titration Method for Measuring Acid Values of Fats, Oils, and Grease. Journal of the American Oil Chemists’ Society.