Published: 2013-07-24

บทบรรณาธิการ

วัลนิกา ฉลากบาง

การวิจัยเชิงนโยบาย

วาโร เพ็งสวัสดิ์

1-14

กระติบอุ่นอิ่ม

อุไร สีตะวัน, ศรายุทธ ไชยสุทัศน์, ศรัญญา บุญจริง, สุรัญญา วรสาร

37-46

คนรุ่นใหม่กับการจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชนินทร์ วะสีนนท์, สมบูรณ์ ชาวชายโขง, ธวัชชัย คุณวงษ์

75-86

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร

อมรา เขียวรักษา, สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, สุวรรณศรี โพธิ์สุวรรณ

137-150

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จังหวัดสกลนคร

สุรชาติ เทียนกล่ำ, อังคณา เทียนกล่ำ, พรกมล สาฆ้อง

167-180