สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ

Authors

  • อภินันท์ ธรรมคุณ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กอบกุล สรรพกิจจำนง ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

Keywords:

สภาพ, ปัญหา, ความต้องการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, โรงเรียมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ, State, Problems, Needs Information and Communication Technology, Secondary schools, Si Sa Ket province

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ

การวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด จำนวน 92 โรงเรียน อย่างไรก็ตามมีประชากรที่เข้าถึงได้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 60 คน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน จำนวน 60 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยจานดาวเทียมครูเป็นผู้ดูแลเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูและบุคลากรใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล และมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำการติดต่อสื่อสารกันผ่านหนังสือราชการ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสาย จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรูปของเอกสารที่เป็นกระดาษ ข้อมูลที่มีระบบฐานข้อมูล คือ ข้อมูลนักเรียน ใช้เงินงบประมาณรายหัวของนักเรียนเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารให้ความสำคัญกับงบประมาณรายหัวของนักเรียนเพื่อการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านบุคลากรมากที่สุด และเห็นว่าการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และมีการวางแผนการใช้งบประมาณและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 2) โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคลากรที่ทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจำนวนไม่เพียงพอ และไม่มีอัตราการบรรจุ มีปัญหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมบำรุง และงบประมาณในการจัดจ้างบริการต่างๆ โรงเรียนมีวิธีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม ด้วยการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ 3) โรงเรียนมีความต้องการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการส่วนกลางและเพื่อให้บริการครูและนักเรียนในแต่ละประเภท จำนวนอย่างน้อย 10 เครื่อง คุณลักษณะของหน่วยประมวลผลกลางที่เหมาะสมกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน คือ Pentium 4 โดยต้องการโปรแกรง Flash, Moodle โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ และอุปกรณ์ LCD projector ต้องการครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องการงบประมาณเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร ประมาณ 560,000 บาท/ปี

คำสำคัญ : สภาพ, ปัญหา, ความต้องการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, โรงเรียมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

 

Abstract

The purposes of this research were to study state, problems, and needs on information and communication technology of secondary schools in Si Sa Ket province.

The population were 92 school principals and 92 school ICT staff of secondary schools in Si Sa Ket Province. Questionnaires were used for data collection. However, the accessed population were 60 principals and ICT staffs. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.

The results showed that: 1) Most of secondary schools in Si Sa Ket province were small-sized, connected the internet by satellite, the administer of micro-computer and internet network were teachers, the ICT personnels were graduated in bachelor degree (computer science), most of teachers and personnels were surfing the internet for data, produced the computer assisted instruction (CAI), communicated by official letter, telephone, electronic mail, and radio broadcast, information were kept in papers, students data was the only database used, schools use student grant-in-aid budget for supporting ICT operation, school principals ranked personnel budget as the first important priority, the key success factor of ICT management were appropriate job assignment and budget planning. 2) The school problems on ICT were lack of computer assisted instruction, lack of ICT specialist personnel and budget for ICT management, however, school employed educational fund raising via the religion temple. And 3) The school needs on ICT were the sufficient number of micro-computer for school management, and for teacher and student services, the minimum specification of CPU was Pentium 4, Flash, Moodle, management software packages, and LCD projector were also needed. Most schools need two additional computer teachers and approximately 560,000 Baht per year for ICT management expenses.

Key words : State, Problems, Needs Information and Communication Technology, Secondary schools, Si Sa Ket province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ธรรมคุณ อ., & สรรพกิจจำนง ก. (2013). สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ. Creative Science, 1(1), 25–36. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10220