กระติบอุ่นอิ่ม

Authors

  • อุไร สีตะวัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 606 หมู่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  • ศรายุทธ ไชยสุทัศน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 606 หมู่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  • ศรัญญา บุญจริง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 606 หมู่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  • สุรัญญา วรสาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 606 หมู่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับเวลาของฉนวนกันความร้อน ได้แก่ กระติบไม้ไผ่จักสาน ถังพลาสติก กระดาษฟอยล์ และโฟม ตามลำดับ และเพื่อประดิษฐ์กระติบอุ่นอิ่มด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิธีทางวิทยาศาสตร์จากการศึกษาดังกล่าวในการรักษาอุณหภูมิข้าวเหนียวนึ่ง ตอนที่ 1 ศึกษาโดยนำข้าวเหนียวนึ่งสุกที่มีอุณหภูมิประมาณ 95 องศาเซลเซียส ใส่ในกระติบไม้ไผ่ หุ้มด้วยถังพลาสติก หนา 2 มิลลิเมตร กระดาษฟอยล์ หนา 0.5 มิลลิเมตร และโฟมหนา 1 เซนติเมตร แล้วศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับเวลา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาอุณหภูมิของข้าวเหนียวนึ่งโดยตั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ข้าวเหนียวนึ่งในกระติบไม้ไผ่ที่หุ้มด้วยถังพลาสติก กระดาษฟอยล์ และโฟม สามารถรักษาอุณหภูมิข้าวเหนียวนึ่งได้ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งถังพลาสติกรักษาอุณหภูมิของข้าวเหนียวนึ่งได้ประมาณ 3 ชั่วโมง กระดาษฟอยล์รักษาอุณหภูมิของข้าวเหนียวนึ่งได้ประมาณ 3.5 ชั่วโมง และโฟมรักษาอุณหภูมิของข้าวเหนียวนึ่งได้นานที่สุดประมาณ 4.25 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้าวเหนียวนึ่งในกระติบไม้ไผ่แฉะ ตอนที่ 2 ประดิษฐ์กระติบอุ่นอิ่มโดยใช้กระติบไม้ไผ่จักสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใส่กระดาษฟอยล์ และโฟมในชั้นของไม้ไผ่จักสาน และแก้ปัญหาข้าวเหนียวนึ่งแฉะด้วยการใส่ข้าวเหนียวนึ่งในถุงผ้าขาวบางก่อนใส่ลงไปในกระติบอุ่นอิ่ม แล้วศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับเวลา พบว่า กระติบอุ่นอิ่มรักษาอุณหภูมิของข้าวเหนียวนึ่งได้ประมาณ 5 ชั่วโมง และข้าวเหนียวนึ่งในกระติบอุ่นอิ่มไม่แฉะและไม่ติดกระติบอุ่นอิ่ม

 

Abstract

The research is aimed to study the relationship between temperature and time of thermal insulators, which are a bamboo weaved kratib, plastic bucket, foil, and foam respectively. It was invented by applying local wisdom combined with scientific method. The study was about how to keep steamed sticky rice warm. Part 1: The study was by putting steamed sticky rice with 95 degree Celsius into a bamboo weaved kratib, covered by a 2 ml.-plastic bucket, 0.5 ml.-foil and 1 cm.-foam. The researchers studied the relationship between temperature and time comparing with the ability to keep steamed sticky rice warm at least 40 degree Celsius. The result is steamed sticky rice in a bamboo weaved kratib, plastic bucket, foil and foam has ability in keeping temperature better respectively. A plastic bucket can keep warm 3 hours, Foil 3.5 hours and foam can keep the longest temperature 4.25 hours. However, steamed sticky rice in a bamboo weaved kratib is wet. Part 2: Created Kratib-Oon-Im from local wisdom with a bamboo weaved box and put inside with foil and foam. To solve the problem of wet steamed sticky rice is by putting the rice in a piece of cambric first then put it in the Kratib-Oon-Im. The study is Kratib-Oon-Im can keep steamed sticky rice warm about 5 hours. The rice is not wet and it does not stick in the Kratib-Oon-Im.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สีตะวัน อ., ไชยสุทัศน์ ศ., บุญจริง ศ., & วรสาร ส. (2013). กระติบอุ่นอิ่ม. Creative Science, 1(1), 37–46. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10221