Return to Article Details ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy