การใช้เศษแป้งก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น

Authors

  • ยิ่งลักษณ์ มูลสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Keywords:

เศษแป้งก๋วยเตี๋ยว, ปลายข้าว, สุกรระยะรุ่น, noodle waste, broken rice, growing pig

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการใช้เศษแป้งก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น ตั้งแต่น้ำหนักตัว 35-60 กก. ต่อสมรรถภาพการผลิต และผลการลดต้นทุนค่าอาหาร ใช้สุกรระยะรุ่นคละเพศ ทั้งสิ้น 40 ตัว ในคอกขังเดี่ยว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มการทดลองๆละ 10 ซ้ำๆ ละ 1 ตัว ใช้อาหารทดลอง 4 สูตร คือ กลุ่มทดลองที่ 1 อาหารผสมปลายข้าวสำหรับสุกรรุ่น (ควบคุม) กลุ่มทดลองที่ 2, 3 และ 4 ได้แก่ อาหารผสมที่มีเศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้างระดับ 50,75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่า สุกรในกลุ่มทดแทน 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อดีที่สุด (818.37 กรัมต่อวัน และ 2.44) และต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวต่ำที่สุด (23.62 บาทต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือที่ระดับ 75.50 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

คำสำคัญ : เศษแป้งก๋วยเตี๋ยว, ปลายข้าว, สุกรระยะรุ่น

 

Abstract

The study on the effect of noodle waste substitute broken rice in the growing pig diets on productive performance and on feed cost from 35-60 kilograms bodyweight. Forty growing pigs were randomly distributed and located in pens of individual pig each to the following four treatments: control diet with broken rice, 50%, 75% and 100% noodle waste substitute broken rice in diets. It was found that ADG, FCR and feed cost per kilogram weight gain of growing pigs that were fed 100% substitute (818.37 grams per day, 2.44 and 23.62 bath per kilograms) tend to be good than the other groups, 75%, 50% and the control, respectively.

Keyword : noodle waste, broken rice, growing pig

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

มูลสาร ย. (2013). การใช้เศษแป้งก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น. Creative Science, 1(1), 15–24. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10216