การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม

Authors

  • วาสนา เกษมสินธ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ไวรุจน์ อิ่มโพ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Keywords:

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ความปลอดภัยในงานเชื่อม, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์, เจตคติ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อมหาประสิทธิภาพของบทเรียน  หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม และวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.67/86.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ความปลอดภัยในงานเชื่อม, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์, เจตคติ

 

ABSTRACT

This research is aimed to construct computer assisted instruction under the title “Safety in Welding” to find the accomplishment and measure the attitude of learners using computer assisted instruction under the title “Safety in Welding” Sample of this research is 30 bachelor’s degree students in Production Technology program, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Sakon Nakhon University. The result found that the computer assisted instruction had constructed, it had the efficiency 82.67/86.00 can follow the standard criteria 80/80. Learners heave theirs accomplishment increased. significant .01 and the attitude of learners toward computer assisted instruction. In conclusion, computer assisted instruction “Safety in Welding” that constructed, it had a good quality able to use for self study.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เกษมสินธ์ ว., & อิ่มโพ ไ. (2013). การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม. Creative Science, 1(1), 47–62. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10223