การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ

Authors

  • อังคณา เทียนกล่ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การเพิ่มผลผลิตใบ  ปริมาณสี  และครามผงของครามงอ  ทำการทดลองที่แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และห้องปฏิบัติการเคมี  ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบว่า

ครามงอเป็นไม้พุ่ม  สูง  121.08  เซนติเมตร  มีรากสีขาวนวล  มีจำนวนกิ่งแขนง  12.39  กิ่งต่อต้น  ใบเป็นใบประกอบขนนก  ประกอบด้วยใบย่อย  3-13  ใบ  ขนาดใบย่อยยาว  2.02  เซนติเมตร  กว้าง  1.40  เซนติเมตร  ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะ  (raceme)  สีชมพูอมแดงถึงชมพูอมส้ม  อายุออกดอก  76.04  วัน  หลังจากปลูก  ช่อดอกเกิดบริเวณซอกใบ  ฝักโค้งงอ  ติดฝักหลังดอกบาน  3-4  วัน  ฝักแก่ 79.73 วัน  เมล็ดแก่สีดำ  มีขนาดเล็กค่อนข้างกลม  จำนวนเมล็ด  4.65  เมล็ดต่อฝัก  มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 94  เปอร์เซ็นต์

ครามงอที่ใช้ระยะปลูก  25x60  เซนติเมตร  เป็นระยะที่เหมาะสมเนื่องจากให้ผลผลิตใบคราม   ความสูง   และจำนวนกิ่งแขนงมากที่สุด  คือ  4,379.73  กิโลกรัมต่อไร่  สูง 129.69  เซนติเมตร  และ  11.61  กิ่งต่อต้น  ตามลำดับ

ในด้านการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์พบว่าปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่  และ ปุ๋ยน้ำหมักผักดีที่สุด เนื่องจากให้ผลผลิตใบคราม  ความสูง  และ จำนวนกิ่งแขนงต่อต้นมากที่สุด  ในขณะที่ปุ๋ยโบกาฉิดีที่สุดให้ปริมาณสีครามและครามผงดีที่สุด คือได้ปริมาณสีครามและปริมาณครามผงต่อใบคราม 500กรัม มากที่สุดเท่ากับ  8.792  และ  1.816  กรัม

 

Abstract

This study was to investigate the botanical  characteristic  of  indigo  plant concerning its leaf  yields, colour quantity and  dry  dye.  The treatment was done using  facilities  of  the  Plant  Science  Program  at  the  Agricultural  Technology  Faculty  and  the  Chemical  Laboratory  of  the  Science  Center, Sakon Nakhon  Rajabhat  University.

The  findings revealed that indigo plant is a shrub with  121.08  centimeters  on  height and its root colour is creamy.  Arranged  in  the opposite direction,  the  leaves  grow  in  an  odd pinnate compound  formation  consisting  of  3-13  obovate  leaflets.  Leaflet  is  2.02  centimeters  long  and  1.40  centimeters  wide.  Flower  buds  between  the  branches  with typical  raceme.The  colour  of  flower varies from is  pinkish  red  to  pinkish orange.  Flower  takes  76.04  days after it is grown to bloom.  Pod  is  developed  within  3-4  days  after  flower  blooms.  It  is  curved  in  shape.  Pod  takes  79.73  days  to  be mature.  indigo plant  seed  colour  is  black  and  quite  small  and  round  in  shape.  There are  4.65  seeds  per  pod.  Of all the seeds, 94 percent are able to be germinated.

The  greatest  yield  is  achieved  by  a  25x60  centimeter  planting  format  whereby the  leaf  produce  is of  4,379.73  kilograms  per rai. The plant is  129.69  centimeters  high  and has  11.61  branches. The  greatest  yield  is also achieved  with the liquid  fertilizer  made from  golden apple  snails  and  vegetables ;  because it increases leaf  produce, plant  height  and  branches.

Using the compost fertilizer was proved the best.  It resulted in the highest concentration of colour and  power dye per 500 grams of the plant leaves with the maximum and 1.816 and  8.792 grams .

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เทียนกล่ำ อ. (2013). การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ. Creative Science, 1(1), 115–122. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244