เผยแพร่แล้ว: 09/29/2023

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง

วีรพล ทองคุปต์, กฤษฎา พรหมแก้ว, พรพจน์ หลีเหล็ม, ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

1-14

อุปกรณ์การฝึกการทรงตัวแบบให้ผลป้อนกลับผ่านทางสายตา

เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล, ปริญญ์ ชุปวา , นพชัย คงเจริญ , กฤษฎา ศรีแจ่ม

41-54

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์

รัตนสุดา สุภดนัยสร, จิรวัฒน์ กลับสุข, ลิตา แหวนแก้ว, ธีรถวัลย์ ปานกลาง

83-96

Preparation of Composite Beads from Surfactant-modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption

ปริวัชร นามด้วง, จักรกฤษณ์ อัมพุช

97-110