การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง

Main Article Content

วีรพล ทองคุปต์
กฤษฎา พรหมแก้ว
พรพจน์ หลีเหล็ม
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบสร้างเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งได้ผลการวิจัยดังนี้ การออกแบบสร้างเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้งมีขนาดกว้าง 800 x ยาว 1,900 x สูง 1,200 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 1/2 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,400 รอบ/นาที เป็นต้นกำลัง ตะแกรงคัดแยกขนาดกว้าง 740 x ยาว 1,700 x สูง 223 มิลลิเมตร ระยะชักของตะแกรงคัดแยก 250 มิลลิเมตร รูตะแกรงคัดแยกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และจำนวนรูตะแกรงคัดแยก 4/1 ตารางนิ้ว มีระดับมุมเอียง 3 องศา การหาประสิทธิภาพในการคัดแยกปลากะตักตากแห้ง พบว่า การคัดแยกปลากะตักน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ได้ปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 4.73 เศษปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 0.23 กิโลกรัม การคัดแยกปลากะตักน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ได้ปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 9.52 กิโลกรัม เศษปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 0.40 กิโลกรัม การคัดแยกปลากะตักน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ได้ปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 14.32 กิโลกรัม เศษปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 0.59 กิโลกรัม และการคัดแยกปลากะตักโดยรวม น้ำหนักรวม 30 กิโลกรัม สามารถคัดแยกปลากะตักได้น้ำหนักเฉลี่ย 28.57 กิโลกรัม และได้เศษปลากะตักน้ำหนักเฉลี่ย 1.22 กิโลกรัม ดังนั้นประสิทธิภาพในการคัดแยกปลากะตักของเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง เท่ากับ 95.23% ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้งจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน พบว่า มีผลระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (SD = 0.62)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทองคุปต์ ว., พรหมแก้ว ก., หลีเหล็ม พ., และ มะยะเฉี่ยว ป., “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ก.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Pannucharoenwong N, Ladsritha R, Artsanatip K. Rice Impurities Cleaning Machine. KKC RMUTI Res. 2014; 7(2) 173-78 (in Thai)

Prayongsub S. The Development Technology of Separation Rice Grain Size for Use in Community Surindra Rajabhat University Koch Cha Sarn Journal of Science. 2015; 37(2):

-88 (in Thai)

Jongpluempiti J, Vengsungnle P. Design and Build of Popped Rice Separate Machine. Rajamangala University of Technology Isan Prawarun Agr. J. 2018; 15(1): 229-37 (in Thai)

Sritham A, Kutaku A. Design and Development of Dried Anchovy Sizing Machine [thesis]. Bangkok; King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang; 2019. (in Thai)

Langapin J, Parnsakhorn S, Hongto R, Chanchana A, Phulltawee A. Design and development of a garlic sizing machine. KHON KAEN AGR. J. 2013; 41(2) 191-98 (in Thai)

Prommaboon P. Design and Construction of Palm Leaf Separation Machine. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal. 2013; 6(2) 24-34 (in Thai)