การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร

Main Article Content

เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคารที่ใช้หลักการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความเร็วลมที่มาปะทะร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะสบายภายในห้องจำลองให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55 ระบบควบคุมที่สร้างขึ้นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของพัดลมดูดอากาศเข้า พัดลมระบายอากาศออก พัดลมหมุนเวียนอากาศภายในห้องและเครื่องลดความชื้น อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมให้เกิดสภาวะสบายภายในห้อง เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดสภาวะสบายได้นั้นจะต้องมีอุณหภูมิของอากาศอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ร้อยละ 50-70 และความเร็วลมที่ 0.2-1.0 เมตรต่อวินาที ข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมจะตรวจวัดโดยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นและควัน ที่ติดตั้งไว้ทั้งภายในและภายนอกของห้อง หลักการทำงานของระบบก็คือ ควบคุมให้พัดลมระบายอากาศแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกห้องโดยให้อุณหภูมิภายในห้องน้อยกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิภายนอกห้องตลอดเวลา แล้วควบคุมให้เครื่องลดความชื้นทำงานจนค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นไปตามข้อกำหนด และหากเกิดควันไฟขึ้นภายในห้อง พัดลมระบายอากาศจะต้องทำการระบายควันออกจากห้องโดยทันที ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถควบคุมสามารถทำให้เกิดสภาวะสบายภายในห้องจำลองตามมาตรฐาน ASHRAE 55 ได้เฉพาะช่วงเวลาที่อุณหภูมิภายนอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส ดังนั้นระบบควบคุมที่สร้างขึ้นจะสามารถทำงานได้ดีในฤดูหนาวหรือบางเวลาในฤดูฝนเท่านั้น ส่วนในฤดูร้อนแม้ว่าระบบจะไม่สามารถควบคุมให้สภาพอากาศภายในห้องเข้าสู่สภาวะสบายได้ แต่จะช่วยลดภาระในการทำความเย็นของระบบปรับอากาศลงได้ในกรณีที่อุณหภูมิภายในห้องร้อนกว่าภายนอกห้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เอกบูรณะวัฒน์ เ., “การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 27–40, ก.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Ponchareampong P. Comfort zone [internet]. [cited 2022 January 9] available from http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/6109/comfort-zone

Taweekun J, Tantiwichien A. Thermal Comfort Zone for Thai People. Scientific Research an Academic Publisher. 2013, 5(5):252-529.

Meg Jenkins. What Is ASHRAE 55? Basics of Thermal Comfort [internet]. available from: https://www.simscale.com/blog/2019/08/what-is-ashrae-55-thermal-comfort.

Ministerial Regulation No.33, B.E. 2535 (1992) Issued pursuant to the Building Control Act, B.E. 2522 (1979). Section 2 Ventilation systems, electrical systems and safety systems related to fire or other disasters. 1992. (in Thai)

Prajongsan P. Opening strategies to reduce cooling electricity consumption in high-rise residential buildings in Bangkok [research]. Bangkok; Silapakorn University; 2018 (in Thai)