ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แบบสะพายหลัง: กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Main Article Content

อนิรุจน์ มะโนธรรม
ศิริมา เอมวงษ์
ธนวรกฤต โอฬารธนพร
ปัญญา พลรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลังของเกษตรกรบ้านดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รูปแบบการวิจัยเป็นเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และการประเมินทั่วทั้งร่างกาย วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลจากการวิเคราะห์งานพบว่า การใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลังของเกษตรกรมีความเสี่ยงทั้งจากการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง สำหรับการประเมินทั่วทั้งร่างกาย พบว่าขั้นตอนการยกสะพายเครื่องพ่นสารเคมี มีคะแนนเท่ากับ 11 หมายถึงมีความเสี่ยงทางการยศาสตร์สูงมากและควรปรับปรุงทันที รองลงมาคือขั้นตอนการผสมสารเคมี การกวนส่วนผสมสารเคมี การเทส่วนผสมลงในเครื่องพ่นสารเคมี และการฉีดพ่นสารเคมี (มีคะแนนเท่ากับ 10) หมายถึงมีความเสี่ยงทางการยศาสตร์สูง ควรได้รับการปรับปรุง ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรมีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลัง ดังนั้นในภาพรวมควรมีการปรับปรุงการทำงาน ส่งเสริมความรู้และสร้างทัศนคติการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มะโนธรรม อ., เอมวงษ์ ศ., โอฬารธนพร ธ., และ พลรักษ์ ป., “ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แบบสะพายหลัง: กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 15–26, ก.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Agriculture and Cooperatives. Summary report of the ministry of agriculture and cooperatives [Internet]. 2021 [cited at 2021 December 2]. available from: https://data. moac.go.th/?p=farmer (in Thai)

Department of Trade Negotiations. Exports of Thai agricultural products and FTA counterpart countries in the first quarter of 2021 [Internet]. 2021 [cited at 2021 December 2]. available from: https://api.dtn.go.th/files/v3/60b707f7ef41408df1294252/download (in Thai)

National Statistical Office. The informal employment survey 2020. Bangkok: Social Statistics Division; 2020. (in Thai)

Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization). Ergonomics standard on risk assessment of static working postures. Bangkok: Chayakorn Printing; 2021. (in Thai)

Burean of Occupational and Environmental Diseases. Report on the situation of diseases and health hazards from occupations and the environment in 2018 [Internet]. 2018 [cited at 2021 December 2]. available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation2

/2561/2561_01_envocc_situation.pdf (in Thai)

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Simple solutions: ergonomics for farm workers. Columbia: NIOSH Publications Dissemination; 2001.

Sombatsawat E, Sriarpai V, Sriarpai A, Klawpin T, Baokhumkong C, Siriwong W. Risk factors and musculoskeletal disorders on pesticides spraying process: case study of rice farmer in Phimai district, Nakhon Ratchasima province. Thai Journal of Ergonomics. 2019; 2(1): 42-50. (in Thai)

Phanwong W, Pintakham K. Occupational health hazards of Thai rice farmers: The case study of rice farmers in Ban Du sub-district, Muang district, Chiang Rai province. Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University. 2017; 11(3): 125-33. (in Thai)

Harvard Environmental Health & Safety. Job safety analysis (JSA) [Internet]. 2012 [cited at 2021 July 10]. available from: https://www.ehs.harvard.edu/programs/job-safety-analysis-jsa

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Job hazard analysis. Washington, DC: U.S. Department of Labour; 2002.

Hignett S, McAtamney L. Rapid entire body assessment (REBA). Applied Ergonomics. 2000; 31(2): 201-05.

Tomthong R, Sangmanee W. Perception toward safety system and safety behavior of production operator in bakery manufacturing company in Ladkrabang industrial estates. Journal of Industrial Education. 2017; 16(1), 68-75. (in Thai)

Phuaphonthep S, Kongtawelert A, Sujirarat D, Bhuanantanondh P. Musculoskeletal disorders among backpack pesticide sprayers in less than 10 years experience workers. Journal of Health Education. 2019; 42(1): 106-18. (in Thai)

Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) Under Patronage. Job safety analysis (JSA) [Internet]. 2008 [cited at 2021 July 30]. available from: https://www.shawpat .or.th /index.php?option=com_content&view=article&id=212:job-safety-analysis&catid=51:-m---m-s&Itemid=202 (in Thai)

Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization). Guidelines for hazard identification by job safety analysis [Internet]. 2020 [cited at 2021 August 1]. available from: https://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/e-book/item/825-job-safety-analysis-jsa (in Thai)

Joomjee R, Theppitak C, Punneng S. Ergonomics management for lifting and moving rubber sacks at Maung Ubon Ratchathani rubber marketing cooperative. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2020; 10(2): 25-36. (in Thai)