เผยแพร่แล้ว: 05/12/2023

การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง, เอกวิทย์ แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ ราชภักดี, ฉัตรพล พิมพา

97-110