การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

Main Article Content

เสาวนิตย์ เลขวัต
ทิพย์พิชา เจริญผล

บทคัดย่อ

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบัน รูปแบบที่สะดวกที่สุดรูปแบบหนึ่งในการเก็บข้อมูลที่นิยมใช้กันคือการเก็บข้อมูลบนสเปรดชีส แต่ถ้าข้อมูลที่มีจำนวนมาก ผู้บริหารยังคงต้องใช้เวลาในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลานาน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการข้อมูลกรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลดความสูญเปล่าในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแล้วไม่เกิดคุณค่า ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษามีการใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลเป็นพื้นฐานในการเก็บข้อมูลและใช้การสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีทำด้วยมือ ซึ่งส่งผลให้ใช้เวลานานการสืบค้นข้อมูลนาน บทความนี้จึงมีการนำฟังก์ชันวีลุคอัพ และฟังก์ชันฟิลเตอร์ ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทั้งสองฟังก์ชันเป็นการเขียนสูตรเพื่อดึงรายการสินค้ามาต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ ณ เวลาที่โอนเงิน ทำให้ผู้ใช้งานเห็นรายการสินค้าตามหมายเลขคำสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการข้อมูลแบบทำด้วยมือใช้ระยะเวลาในการทำงาน 44.5 นาที แต่การใช้ฟังก์ชันวีลุคอัพ ใช้ระยะเวลาการทำงานเพียง 7 นาที สามารถลดเวลาการทำงานลงได้ 37.50 นาที และการใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ใช้ระยะเวลาเพียง 6 นาที สามารถลดเวลาการทำงานลงได้ 38.50 นาที ตามลำดับ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 84.27 เปอร์เซ็นต์ และ 86.52 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เลขวัต เ. และ เจริญผล ท., “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 111–124, พ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Kittisak Kerdprasop. An automated approach to pre-data mining. Institute of Research and Development: Suraneree of University of Technology; 2009. (in Thai)

Sirikanjana Pilabutr. Database trigger creation with data mining. Master Thesis of Engineering; Suranaree University of Technology; 2008. (in Thai)

Suwanna Ponpakdee. The Application of Lean Thinking ang Supply Chain Management: A Case Study of Concentrated Latex Factory. Master Thesis of Engineering; Prince of Songkla University. 2014. (in Thai)

Patchana Hengboriboonpong Jaidee. Lean Management System: Concept and Practice in Public Health for community Engagement. The Public Health Journal of Burapha University. 2017; 12(2): 133-43. (in Thai)

Jantana W, Sapsanguanboon W. Productivity Improvement in Ceramic Production Process: A Case Study of Factory in Samut Prakan Province. Songklanakarin Journal of Management Sciences. 2020; 37(2): 58-83. (in Thai)

Attaporn Ketcare. Bank Service Improvement Using Lean Techniques. Master Thesis of Engineering; Chiang Mai University. 2012. (in Thai)

Uraiwan Wanasiri. Implementation of Lean Concept in Healthcare Service Sector for Reducing Waste System: A Case Study of Radiotherapy Department Tertiary Hospital. Naresuan University Journal: Science and Technology. 2016; 24(3): 75-85. (in Thai)

Dachochai Sapim. Improvement of Production Process of Car Accessories. Journal of Scienceand Technology, Sukhothai Thammathirat Open University. 2021; 1(1): 9-18. (in Thai)

Suwannee limchitsomboon. Production Scheduling and Production Process Improvement for a Mobile Pile Driver Crane Manufacturer. Master Thesis of Science; Dhurakij Pundit University. 2011. (in Thai)

Wateekul M, Chaovalitwongse P. Analysis of Front-axle Line Layout Alternatives. Journal of Engineering. 2012; 3(3): 19-33. (in Thai)

Katesarapong S, Sangeium K. Failure Mode and Effect Analysis in Sock Process. The Conference of Industrial Engineering Network; 24-26 Oct 2007; Sripatum University. 2007. (in Thai)

Preangprom S, Pasasuk N. Waste Reduction in the Operation of the Product Shipping Process: A Case Study of the Beverage Industry Company Limited. The Journal of Industrial Technology. 2021; 17(2): 69-86. (in Thai)

Kongkiat Weeraarchakul. Determining Order Quantity for Small Traditional Wholesale Company by Considering Business Environment Through a Simulation. KKU Engineering Journal October-December 2014; 41(4): 507-16. (in Thai)

Ponpakdee S, Leenatham N. An Application of Monte Carlo Simulation Techniques to Spare Parts managing Maintenance in petroleum Industry. Naresuan University Engineering Journal 2020; 15(1): 66-80. (in Thai)