การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานตกแต่งภายนอกจากเศษไม้เหลือใช้

Main Article Content

ชัยรัตน์ พิมพบุตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการนำเศษไม้เหลือใช้ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าของตกแต่งที่ผลิตได้ในระดับท้องถิ่น 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานตกแต่งภายนอกจากเศษไม้เหลือใช้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ผู้ประกอบการ
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษไม้ และผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน ทั้งนี้ผู้จัดทำได้ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคือคนวัยทำงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานตกแต่งภายนอกจากเศษไม้เหลือใช้สามารถนำมาใช้งานได้จริง สามารถใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี ตอบวัตถุประสงค์เกี่ยวกับที่มาของรูปแบบชิ้นงานคือดอกยางนา แนวทางที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถนำมาใช้งานกับการวิจัยได้ดีทั้งที่เป็นวิจัยใหม่และวิจัยต่อยอด  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าดับคะแนนที่ 4.68  แสดงว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้งานได้ดี และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น สามารถนำเป็นกรณีศึกษาในกลุ่มงานเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พิมพบุตร ช., “การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานตกแต่งภายนอกจากเศษไม้เหลือใช้”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 57–68, พ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Sakchai S, Extending the wisdom of local handicrafts.Ubonratchathani. Ubon Ratchathani University Printing House. 2009.

Nirat S, Industrial product design. Bankok: O S printing house, 2005.

Sathaporn D. Bringing local materials to use in the production of equipment in 4 regions of Thailand. Abstract. 2009. p. 25.

Theerapong S,Dichapong T. LED lamp installation design electricity. 2009.

Kanitha P. lamp design for decorating the interior of the residence inspiration from Rose. 2011.

Pathamavadi J. Thesis of Project of designing lamps for interior decoration of buildings Inspired by the cactus. 2012.

Wasan B. Development of street lamps with LED bulbs in combination with solar energy. 2013.

Wacharin J. Principles and concepts of product design. First Edition, Bangkok : Appa Printing Group Co., Ltd. 2005.

Phichit L. Materials and production methods. Bangkok : Department of Arts and Crafts Faculty of Industrial Studies Phranakhon Rajabhat Institute. 1998

Manop T. Production process. 5th printing Bangkok : Technology Promotion Association (Thai-Japanese), 1999.