การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก

Main Article Content

ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
ศุจินธร ทรงสิทธิเดช

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นอย่างมาก จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับที่หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของชุมชน งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน การจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงอันตรายทางถนน ฮิยาริ ฮัตโตะ ในชุมชน และการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (ขั้นตอนถนนที่เปิดให้บริการแล้ว) ผลการศึกษา พบว่า ตัวแทนชุมชน 50 คน มีความพึงพอใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงอันตรายได้มากที่สุด สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับจุดเสี่ยงอันตรายจากแผนที่ โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบส่วนใหญ่มาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ระยะหยุดและระยะมองเห็นปลอดภัยไม่เพียงพอ ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรชำรุดบกพร่อง และไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ในขณะที่แผนที่จุดเสี่ยงและจุดอันตรายในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ตัวแทนในชุมชนสามารถระบุจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในชุมชนได้สอดคล้องกับทีมตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกจุดที่มีความรุนแรงในพื้นที่เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายให้แก่ทางเทศบาลตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชนต่อไป

Article Details

How to Cite
[1]
เสฏฐสุวจะ ด. และ ทรงสิทธิเดช ศ., “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 43–56, พ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Global Status Report on Road Safety. [Internet]. 2015 [cited 2020 May 16] available from: https://www.afro. who.int/publications/global-status-report-road-safety2015

World Health Organization. Road Safety in the South - East Asia Region 2015. [Internet]. 2015 [cited 2020 May 16] available from: https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Road_Safety_SEAR_3_for_web.pdf

Ministry of Tourism and Sports. The Situation of Tourism in the Country by Province in 2018. [Internet]. 2018 [cited 2020 May 23] available from: https://www.mots.go.th (in Thai)

Road Accident Victims Protection Company Limited. Road Accident Statistics in Thailand. [Internet]. 2019 [cited 2020 May 23] available from: https://www.thairsc.com (in Thai)

Office of Policy and Planning. Strategic Plan Pibulsongkram Rajabhat University 2016–2021. [Internet]. 2019 [cited 2020 May 30] available from: https://psru.ac.th/psru_file/strategy_plan.pdf (in Thai)

Institution of Highways and Transportation. Guidelines for road safety audit, London; 1996.

Fukuda T, Tangpaisalkit C, Ishizaka T, Sinlapabutra T, Fukuda A. Empirical Study on Identifying Potential Black Spots through Public Participation Approach: A Case Study of Bangkok. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies. 2005; 6: 3683-96.

Road Accident Victims Protection Company Limited. Road Accident Map. [Internet]. 2019 [cite 2020 May 30] available from: www.thairsc.com/ee/th/ReportAccidentGMapExtraV3.aspx; 2019 (in Thai)

Milstead R, Qin X, Katz B, Bonneson J, Pratt M, Miles J, et al. Procedures for Setting Advisory Speeds on Curves. [Internet]. 2011 [cited 2020 June 6] available from: https://safety.fhwa.dot.gov/speedmgt/ref_mats/fhwasa1122/fhwasa1122.pdf

Department of Highways. General Requirements and Standards for Highway Lighting Installations. [Internet]. 2020 [cited 2020 June 6] available from: https://www.yotathai.com/yotanews/lighting-installation (in Thai)

Department of Highways. Traffic Engineering. Bangkok: Bureau of Highway Safety; 2001. (in Thai)

Department of Highways. Road Safety Audit.Bangkok: Bureau of Highway Safety; 2006. (in Thai)

Robert M. Road Safety Audits–Practice in Australia and New Zealand. Washington, D.C.: Institute of Transportation Engineers; 2005.

Fukuda T, Ishizaka T, Klungboonkrong P. Utilizing cognitive map approach to identify potential black spot locations in local community of Bangkok. The Proceeding of International Student Seminar on Transport Research. 2004; 118-27.

Municipality of Abu Dhabi City. Road safety audits procedures for Abu Dhabi city internal roads. Internal Roads and Infrastructure Directorate, United Arab Emirates; 2011