การปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วยแผนผังสายธารคุณค่า กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าแบตเตอรี่

Main Article Content

อรนงค์ เหลาทอง
วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพซัพพลายเชนและพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนธุรกิจนำเข้าแบตเตอรี่ของบริษัทกรณีศึกษา โดยจะทำการศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนของคลังสินค้า การรีชาร์จและการตรวจสอบก่อนจัดส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน ประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชนในปัจจุบัน จัดทำเป็นแผนผังสายธารคุณค่าปัจจุบัน ระบุปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของซัพพลายเชนโดยใช้แผนผังก้างปลา กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชน และจัดทำแผนผังสายธารคุณค่าในอนาคต ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพซัพพลายเชนมาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ คน เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่และกระบวนการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ 1) การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบ 2) การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 3) การจัดทำแผนการบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้า 4) การใช้อุโมงค์ลดอุณหภูมิ 5) การใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าร่วมกับการใช้ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กรในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนจากการลดกิจกรรมในการปฏิบัติงานจาก 29 กิจกรรม เหลือ 17 กิจกรรม ลดเวลางานจาก 11,058.51 นาที เหลือ 874.76 นาที ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายจาก 34,805.00 เมตร เหลือ 1,012.00 เมตร เพิ่มปริมาณงานจาก 315 ลูกต่อวัน เป็น 504 ลูกต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.00 และลดค่าใช้จ่ายจาก 35.56 บาทต่อลูก เป็น 27.59 บาทต่อลูก หรือลดลงร้อยละ 22.41

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เหลาทอง อ. และ ทรัพย์สงวนบุญ ว., “การปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วยแผนผังสายธารคุณค่า กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าแบตเตอรี่”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 15–28, พ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Chain TY, Wei WLJ, Ze ELM, Ren LZ, Ping YE, Abu-Bakar NZ, Faizal M, Sivakumar S. A Review on Recent Progress of Batteries for Electric Vehicles. International Journal of Applied Engineering Research. 2019; 14: 4441-61.

Zhang Y, Montenegro-Marin CE, Díaz VG. Holistic cognitive conflict chain management framework in supply chain management. Environmental Impact Assessment Review. 2021; 88: 1-9.

Benjamin H, Alexandra K, Torsten S, Gisela L. Quality Value Stream Mapping, Procedia CIRP. 2014; 17: 254 – 59.

Forno AJD, Pereira FA, Forcellini FA, Kipper LM. Value Stream Mapping : A Study About the Problems and Challenges Found in the Literature from the Past 15 Years About Application of Lean Tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2014; 72: 779–90.

Roh P, Kunz A, Wegener K. Information stream mapping: Mapping, analysing and improving the efficiency of information streams in manufacturing value streams. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2019; 25: 1-13.

Sunk A, Kuhlang P, Edtmayr T, Sihn W. Developments of Traditional Value Stream Mapping to Enhance Personal and Organisational System and Methods Competencies. International Journal of Production Research. 2016; 5: 3732–46.

Womack JP, Jones DT. Lean Thinking Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 2nd ed. New York : Free Press; 2003.

Jitthananan K, Kessomboon N, Natsathaporn N. An Application of Value Stream Mapping for the Improvement of Pharmaceutical Distributor Process at Borabue Hospital, Mahasarakham Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017; 13(4): 50-62. (inThai)

Zahraeea SM, Tolooieb A, Abrishamic SJ, Shiwakotia N, Stasinopoulosa P. Lean manufacturing analysis of a Heater industry based on value stream mapping and computer simulation. Procedia Manufacturing. 2020; 51: 1379-86.