การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง
เอกวิทย์ แก้วกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ ราชภักดี
ฉัตรพล พิมพา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ และทำการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากการเลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อซีเมนต์กับระบบหมุนเวียนน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเริ่มจากการสอบถามความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เลี้ยงปลาดุก หลังจากนั้นทำการพัฒนาระบบการเลี้ยง และทำการทดสอบคุณภาพน้ำจากการเลี้ยง ซึ่งพิจารณา 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และความเป็นกรดด่างของน้ำ ซึ่งจากการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 6.57 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นกรดด่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.90 หลังจากนั้นทำการทดสอบทางสถิติโดยใช้การทดสอบสมมุติฐานแบบการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าค่าสัดส่วนของความน่าจะเป็นของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 0.00 แสดงว่าระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ทั้งสองปัจจัยเพิ่มขึ้นจากน้ำในแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และค่าความความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้นจนมีค่าที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาดุกของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

How to Cite
[1]
โปณะทอง บ. ภ., แก้วกอง เ. ., ราชภักดี พ. ., และ พิมพา ฉ. ., “การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 97–110, พ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Khieokhajonkhet A, Detpan N. Effects of replacement of fishmeal protein by chicken viscera meal protein on growth performance and feed efficiency in hybrid catfish. Khon Kaen Agriculture Journal. 2019; 47(1): 95-104. (In Thai)

Department of Fisheries. Catfish Development Plan for 2020-2022. Bangkok: Department of Fisheries; 2020. (In Thai)

Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB). Raising catfish in cement ponds. Bangkok: Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB); 2012. (In Thai)

Tumtad K. A result of using palm oil sludge to be a food for water quality in nile tilapia in the palm groove during 61-120 days. [Special topics]. Chiang mai: Maejo university; 2012. (in Thai)

Somchaiwong N, Intayuang T, Paoka A, Namaung I. Design and building pH and Dissolved oxygen control system in fancy carp pond. Kasalongkham research journal chiangrai rajabhat university. 2017; 11(3): 327-341. (in Thai)

Tancalanukit V, Paohuk V, Suneenart P, Nnakorn U. Catfish Farming: Guidance on Practices. Bangkok: Kasetsart University; 1982. (in Thai)

Yang Y, Ruechuta S, Kwei Lin C. Recycling Wastewater of Intensive Hybrid Catfish Culture for Semi-intensive Nile tilapia Culture. In Bolivar R, Mair G, Fitzsimmons K, editors. The 6th International Symposium on Tilapia in Aquaculture; 2004 September 12-14; Westin Philippine Plaza Hotel and Resort. Manila: Americas Tilapia Alliance; 2004. p. 755-762.

Thepnarong K. Efficiency of water recirculating system incorporated with water hyacinth in hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) culture. Thai science and technology journal. 2018; 26(7): 1150-1161. (in Thai)

Thisopha C. Factors Influencing the Decision to Install a Solar Power System for Residential Homes by Using Analytic Hierarchy Process. journal of interdisciplinary research graduate studies. 2019; 8(2): 400-409. (in Thai)

Thanasin K, Singkhleewon N, Khambun A. Design and develop of prototype feeding fish machine using solar energy. Advanced science journal. 2018; 18(2): 47-61. (In Thai)

Sitthikosol S, Sasithanakornkaew S, Apisupachoke M. Factor affecting intention to use solar cell technology among people in Bangkok through the theory of planned behavior: TPB. Journal of MCU Nakhondhat. 2021; 8(4): 203-217. (In Thai)

Niamhom O, Niamhom K. The Development of Cotton Ginning Machine. journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2021; 11(1): 41-54. (in Thai)

Mongomery DC. Design and analysis of experiment. 7th ed. U.S.A: John Wiley & Sons Ltd; 2009.

Mongomery DC. Statistical Quality Control a Modern introduction. 6th ed. U.S.A: John Wiley & Sons Ltd; 2009.