เผยแพร่แล้ว: 09/22/2022

การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์

ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์, ลัดดาวัลย์ ดุลย์, วิทยกุล สิทธิสาร

15-27

การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ

นลินี หมู่หมื่นศรี, ประสพสุข สร้อยทอง, ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์

29-41

การปรับปรุงแผนผังโรงงานด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงโอ่งมังกร

ธวัชชัย ประหยัดวงศ์, เชิดชัย ธุระแพง, ทองแท่ง ทองลิ่ม, ชูศักดิ์ พรสิงห์

69-81

ระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม

โอปอ กลับสกุล, สุภัทรา พาที, วิกาญดา จันทร์แจ่ม, อรพรรณ โชครุ่งเรือง, แก้วใจ เหล็กเมฆ

97-110

การศึกษาระบบปล่องลมแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นดาดฟ้าอาคารสูง

ไทยทัศน์ สุดสวนสี, ศุภกิจ เศิกศิริ, อามิณฑ์ หล้าวงศ์

111-122