ระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม

Main Article Content

โอปอ กลับสกุล
สุภัทรา พาที
วิกาญดา จันทร์แจ่ม
อรพรรณ โชครุ่งเรือง
แก้วใจ เหล็กเมฆ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม และประเมินประสิทธิภาพของระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม งานวิจัยนี้ใช้ภาษาพีเอชพีในการพัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดการข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำชั้น และเจ้าหน้าที่ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักศึกษาด้วยคิวอาร์โค้ดที่พัฒนาขึ้นและแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 6 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โมดูลจัดการข้อมูลนักเรียน โมดูลสร้างคิวอาร์โค้ด โมดูลบันทึกเวลามาเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด โมดูลสรุปผลรายงานการมาเรียน และโมดูลพิมพ์รายงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับการใช้งานระบบอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้บันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคมได้ในระดับดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนหรือปัญหาในการบันทึกข้อมูลที่จะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนนักเรียนและเวลามาเรียนรวมได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Article Details

How to Cite
[1]
กลับสกุล โ., พาที ส., จันทร์แจ่ม ว., โชครุ่งเรือง อ., และ เหล็กเมฆ แ., “ระบบบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียนด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครูประจำชั้นในโรงเรียนเสนานิคม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 97–110, ก.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

SuwanThada N, Saelee S, Kudjon S, Application of QR Code to Activity Registration for graduate with import data via the online storage. Information Technology Journal. 2020 9(2): 20-6. (in Thai)

Phumeechanya N and Jeerungsuwan N. Development of self directed learningsystem and learning activities in ubiquitous learning environmentbyusing Tablet and QR codeto access online learning resources. Research and Development Journal Loei Rajabhat University. 2016 8(26): 13-24. (in Thai)

Ministry of Education.National Education Act B.E.2542 (1999) and Amendments, Second National Education Act B.E. (2002) and B.E.(2002).Bangkok: Shipping and Packing OrganizationPress. (2010). (in Thai).

Janchai, V. The Development of a class attendance recording system via Bluetooth.M.I.S. Thesis, Suranaree University of Technology. (2011). (in Thai)

Dullayachai K, Changkamanon A and Khemapech L. Class Attendance Checking System Using a Smart Device. FEU Academic Review.2016.11(Special): 125-33. (in Thai).

Chumphet W, Nukun P and Teawna K. The Development of Participatory Classroom Management System to Monitor Class Attendance and Behavior through Online System. Journal of Southern Technology. (2018). 11(1): 185–92. (in Thai).

Namwiset.C and Phiphithirankarn.P. Development of a Classroom Attendance Recording System Using RFID and QR Codes.Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology.6(2): 53-66. (in Thai).