การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบีคอน

Main Article Content

ศุภชัย ทองสุข
วันวิสาข์ เตียวสุวัฒน์

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันสมาร์ตโฟนได้เป็นส่วนสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารในด้านธุรกิจและการสื่อสารในองค์กรอย่างกว้างขวาง ผลจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องย่อมมีโอกาสในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาได้เร็ว งานวิจัยชิ้นนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งซึ่งได้นำมาผนวกรวมเข้ากับระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิต ประจำวัน จึงได้พัฒนารูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ บีคอนร่วมกับแอ็ปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์บนสมาร์ตโฟน เพื่อตรวจจับผู้ใช้งานภายในพื้นที่ของอาคารอัตโนมัติและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านแอ็ปพลิเคชันไปยังผู้ใช้งานโดยตรง ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข่าวสารด้วยเว็บแอ็ปพลิเคชันบริหารจัดการข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ 3 ส่วน ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์สำหรับตรวจจับผู้ใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเชื่อมต่อบลูทูธบีคอน แอ็ปพลิเคชันไลน์สำหรับรับข้อมูลข่าวสารและส่วนการจัดการข่าวสารของผู้ดูแลระบบด้วยเว็บแอ็ปพลิเคชัน 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 68 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและด้านความง่ายของระบบที่ระดับมาก 3) ประสิทธิภาพของระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบีคอนอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทองสุข ศ. และ เตียวสุวัฒน์ ว., “การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบีคอน”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ก.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Jeon K E, She J, Soonsawad P, Ng P C. BLE Beacons for Internet of Things Applications: Survey, Challenges and Opportunities. IEEE Internet of Things Journal. 2018; 5(2): 811-28.

Senkaew K. Social Network Usage Behaviours of X Generation in Bangkok [master’s thesis] Bangkok: Bangkok University; 2015. (In Thai)

Adkar N, Talele A, Mundhe C, Gunjal A. Bluetooth Beacon Applications in Retail Market. In Mandal J K, Bhattacharyya D, Auluck N, editors. International Conference On Advances in Communication and Computing Technology (ICACCT2018); 2018 Feb 8-9; Sangamner, India. 2018, p. 225-9.

Hoshi H, Ishizuka H, Kobayashi A, Minamikawa A. An indoor location estimation using BLE beacons considering movable obstructions. In Kaji K, Ochiai K, editors. The tenth International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Network (ICMU2017); 2017 Oct 3-5; Toyama, Japan. 2018. p. 1-2.

Liu D, Hsieh C. Study of Indoor exhibitions using BEACON’s Mobile Navigation. In Meen T, editor. 2018 IEEE International Conference on Advanced Manufacturing (IEEE ICAM 2018); 2018 Nov 16-18; Yunlin, Taiwan. 2018. p. 335-7.

Akihiro S. Location-Based Group Clustering Using BLE Beacons. In Ureña J R, Alonso Á H, Domínguez J J, editors. International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN); 2016 Oct 4-7; Madrid, Spain. 2016. p. 1-4.

Likert R. A technique for the measurement of attitudes. New York: The Science Press; 1932.