การออกแบบโมเดลการบริหารจัดการคนในขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

ชิตษณุ ภักดีวานิช
ภาวินี ชัยชูเกียรติ
สุชาติ ปั่นกำจร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบโมเดลการบริหารจัดการกำลังคนในขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยศึกษากระบวนการแปรรูปวัตถุดิบและสัดส่วนพนักงานต่อปริมาณงานที่เกิดขึ้น พบว่า พนักงานไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนด มีจำนวนพนักงานเฉลี่ย 72 คนต่อเดือน และมีต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยเท่ากับ 1,999,495 บาทต่อเดือน ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า ขาดการวางแผนกำลังคนในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น และอัตราส่วนหน่วยประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการคำนวณสัดส่วนพนักงานต่อปริมาณงานที่ต้องการ และหากำลังคนในขั้นตอนดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า การทำให้พนักงานสามารถส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด จำเป็นต้องมีพนักงานเพียงพอต่อปริมาณงาน ซึ่งโมเดลที่ 1 กำหนดความต้องการกำลังคนอย่างน้อยที่สุดต่อเดือน จำเป็นต้องมีจำนวนพนักงานเฉลี่ย 81 คนต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 และมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 2,253,399 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 แต่โมเดลที่ 2 กำหนดความต้องการต้นทุนค่าแรงต่ำที่สุดต่อเดือน จำเป็นต้องมีจำนวนพนักงานเฉลี่ย 125 คนต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.70 และมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 1,943,829 บาทต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 2.96

Article Details

How to Cite
[1]
ภักดีวานิช ช., ชัยชูเกียรติ ภ., และ ปั่นกำจร ส., “การออกแบบโมเดลการบริหารจัดการคนในขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 83–96, ก.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Suthichaimethee P. Applications of linear programming for agricultural production planning and monitoring the implementation of the philosophy of sufficiency economy. Suthiparithat Journal. 2012; 26(78): 19-36. (in Thai)

Kanchanapanyakom R. Industrial Work Study. Bangkok: Top. 2007.

Rawangwong S, Homkhiew C, Sani S, Rodjananugoon J, Tehyo M. Efficiency improvement in assembly rubber wooden toys using motion and time study and principles of ergonomics: a case study of a sample factory. Princess of Naradhiwas University Journal. 2020; 12(2): 97-112.

(in Thai)

Leelaprute P, Churchart N. Development of system and database for capacity planning in integrated circuit manufacturing. UTK Research Journal. 2018; 12(2): 136-47. (in Thai)

Atthirawong W, Leerojanaprapa K. Performance measurement and efficiency improvement for the preparation of textile fiber manufacturers using data envelopment analysis (DEA). Thai Journal of Operation Research. 2016; 4(1): 38-48. (in Thai)

Piamsupap P, Boonma W, Promsorn S. Applying optimization for soil management in a construction project. The 2nd National RMUTR Conference (Building Innovation 2017: Sustainable Smart Building); 2017 June 20–21; Rajamangala University of Technology Rattanakosin. Nakhon Pathom: 2017. p. 178-86.

Arkararungruangkul R, Supattananon N, Pimpatchim A. The mixed integer programming model for outbound truck arrangement: a case study of beverage distribution firm. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2019; 9(1): 41-54. (in Thai)