เผยแพร่แล้ว: 06/15/2021

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก

เบญจวรรณ หนูสุวรรณ, จิราภรณ์ เมืองประทับ, ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์

1-14

การพัฒนาเครื่องหีบเมล็ดฝ้าย

อรอุมา เนียมหอม, คณาธิศ เนียมหอม

41-54

การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา

ประรัชต์ กสิผล, อุทัย ผ่องรัศมี, เสนีย์ ศิริไชย, พิชิต สุดตา

69-82

เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

เรวัฒน์ เติมกล้า, วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ, ชัยวัฒน์ บุญน้อย

109-120