การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก

Main Article Content

น.ส. จารุวรรณ พรหมเงิน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก ค้นหาความสูญเปล่าและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยบันทึกวิธีการทำงาน การศึกษาเวลา ของกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติกใช้การจับเวลาโดยตรงแบบวิธีการจับซ้ำ แล้วนำมาเขียนแผนผังสายธารคุณค่าสถานะ ปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พบว่า รอบเวลารวมของการทำงานมีค่าเท่ากับ 488.5 วินาทีหรือ 8.14 นาที และมีเวลานำเท่ากับ 36,528.5 วินาที หรือ 608.81 นาที และเมื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 1.63 และ 98.66 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าพบว่ามีงานในระหว่างกระบวนการผลิต หรือการกองรอของวัตถุดิบที่ทำให้งานในกระบวนการถัดไปเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นลงไม่ได้ ทำให้เกิดการรอคอย ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม และทำอย่างไร เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงงานตามหลักการ การกำจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการทำให้ง่าย โดยปรับเปลี่ยนแผนผังการทำงานให้กระบวนการไหลเป็นรูปตัวยู ซึ่งไม่มีการไหลวนกลับไปมา ระบุขอบเขตของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมกระบวนการทำงานเข้าด้วยกัน ส่งผลให้พื้นที่ในการทำงานลดลง และระยะทางในการเคลื่อนย้ายตะกร้าก้อนเชื้อเห็ดก่อนเข้าสู่เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดลดลง 4 เมตร จากนั้นทำการศึกษาเวลาและเขียนแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคตหลังปรับปรุงงาน แสดงให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า จากเดิมร้อยละ 98.66 เหลือ 93.02 หรือลดลงร้อยละ 5.72

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พรหมเงิน น. จ., “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 15–28, มิ.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Larpsomboonchai P, Kecharananta N. Waste reduction in onion packing process by using Toyota Production System (TPS): A study at Thawornkarnkaset packing plant. SUTHIPARITHAT Journal. 2015; 29(92): p. 218-35. (in Thai)

Womack J.P. and Jones D.T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: Simon & Schuster, Inc; 2003.

Homsri P, Kongthana C. Lean production efficiency increasing: A case study of water pump uring factory. Kasem Bundit Engineering Journal.2012; 2(2): p. 40-62. (in Thai)

Hengboriboonpong Jaidee P. Lean management system: concept and practice in public health for community engagement. The Public Health Journal of Burapha University. 2017; 12(2): p. 133-43. (in Thai)

Kanjanapanyakom R. Industrial Work Study. Bangkok: Top; 2009. (in Thai)

Impho W, Poonikom k. Increasing efficiency in the production process of drinking water using lean technical: Case study of drinking water Thanthip production. SNRU Journal of Science and Technology.2017; 9(3): p. 653-60. (in Thai)

Jitthananan K, Kessomboon N, Natsathaporn N. An application of value stream mapping for the improvement of pharmaceutical distributor process at borabue hospital, mahasarakham province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017; 13(4): p. 50-62. (in Thai)

Srisawat P, Thippo W, Nimitsaengtian K, Wajanawichakon K. Efficiency improvement and development in candle sculpture process of candles with molded beeswax attached. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2018; 8(1): p. 113-23. (in Thai)

Jitkue K. The LEAN Way: global management concepts enhance the operation case study of the organic mushroom community business, Ban Liphon Hua Han – Bor Rae, Phuket Province. Area Based Development Research Journal .2019; 11(2): p. 135-55. (in Thai)

Cheewaworanontree W, Rontlaong P, Boonrak N. Motion and time study: A case study on a short-time hydrostatic failure pressure testing process of rigid PVC plain-end pipes. The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University. 2018; 6(1): p. 26-38. (in Thai)

Pornprasert P, Poonikom K. The Wwaste reduction of vase earthenware manufacturing: A case study of enterprise community in Ubon Ratchathani Province. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2013; 3(6): p. 61-72. (in Thai)