การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Main Article Content

กสิณ รังสิกรรพุม
ธน ทองกลม
อุมาพร ทศโยธิน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจำนวนมากในประเทศไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ร่างกาย โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกายอุปกรณ์ในส่วนขาเทียมด้วยเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้คือเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบฉีดเส้นพลาสติก ซึ่งใช้วัสดุพลาสติกที่หลอมเหลวได้ โดยทำการวิเคราะห์ผลด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายปัจจัย ที่เรียกว่ากระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีจุดเด่นในการวิเคราะห์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ทำการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยทำการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ ของข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และสามารถทำการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบกลุ่มได้ โดยปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์มี 5 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสมรรถนะของขาเทียมด้านวิธีการในการออกแบบ ด้านการใช้งานจริงกับผู้พิการ ด้านต้นทุนราคาในการผลิต และด้านระยะเวลาในการผลิต โดยมีปัจจัยย่อยสำหรับปัจจัยด้านสมรรถนะของขาเทียมคือการรับน้ำหนัก น้ำหนักของกายอุปกรณ์ การทรงตัวและความปลอดภัย ในขณะที่ปัจจัยย่อยสำหรับปัจจัยด้านวิธีการในการออกแบบคือความสวยงาม วัสดุที่ใช้ผลิต ระบบควบคุมการลงน้ำหนักและระบบควบคุมการเหวี่ยงขา ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์โดยรวม พบว่าปัจจัยด้านการใช้งานจริงกับผู้พิการมีความสำคัญมากที่สุด (0.287) รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะของขาเทียม (0.267) ด้านการออกแบบ (0.193) ด้านต้นทุนราคาในการผลิต (0.133) และด้านระยะเวลาในการผลิต (0.121) ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่า วิธีการผลิตแบบ 3 มิติมีจุดเด่นที่น่าสนใจทางด้านการออกแบบ และความสวยงาม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาพัฒนาต่อไปในการผลิตขาเทียมต่อไปในอนาคตได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
รังสิกรรพุม ก. ., ทองกลม ธ. ., และ ทศโยธิน อ. ., “การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 95–108, มิ.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Gardan J. Additive manufacturing technologies: state of the art and trends. International Journal of Production Research. 2016; 54(10): 3118-32.

Ransikarbum K, Pitakaso R, Kim N. A Decision-Support Model for Additive Manufacturing Scheduling Using an Integrative Analytic Hierarchy Process and Multi-Objective Optimization. Applied Sciences. 2020 Jan; 10(15): 5159.

Ransikabum K, Yingviwatanapong C, Leksomboon R, Wajanavisit T, Bijaphala N. Additive Manufacturing-based Healthcare 3D Model for Education: Literature Review and A Feasibility Study. In2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) 2019 Dec 11 (p. 1-6). IEEE.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Report of the situation of the disabled in Thailand [Internet]. 2020 [cited 2020 January 01] available from http://dep.go.th/ (in Thai)

Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute [Internet]. 2020 [cited 2020 January 01] available from http://www.snmri.go.th/ (in Thai)

Dodziuk H. Applications of 3D printing in healthcare. Polish journal of cardio-thoracic surgery. 2016 Sep; 13(3): 283.

Enabling the Future [Internet]. 2020 [cited 2020 January 01] available from http://enablingthefuture.org/

Wisedla K, Chantakot W, Wattanasang N, Ransikarbum K. Research and development trends in 3D printing technology in Thailand. In Pitakaso R, editor. Industrial Engineering Network Conference; 2018 July 23-26; Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani; Ubonratchathani University Publisher; 2018. p. 1635-39. (in Thai)

Ransikarbum K, Kim N. Data envelopment analysis-based multi-criteria decision making for part orientation selection in fused deposition modeling. In Alexander Rotshtein, editor. In Industrial Engineering and Applications (ICIEA), 2017 4th International Conference on (p. 81-85).

Ransikarbum K. Kim N. Multi-Criteria selection problem of part orientation in 3D fused deposition modeling based on analytic hierarchy process model: A case study. In Arnoud DE MEYER, editor. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2017 IEEE International Conference on (p. 1455-59).

Wisedla, K., Wattanasang, N. Chantakot, W., Ransikarbum, K. Decision to Find Efficiency of 3D Printing Process Printed FDM using Data Envelopment Analysis. In Thinvovgpituk C, editor. The 12th Ubonratchathani University Academic Conference, 2018 July 12-13; Ubonratchathani University, Ubonratchathani; Ubonratchathani University Publisher; 2018, p. 25-35 (in Thai)

Ransikarbum, K., Thongklom, T., Wisedla, K., Rakngam, P., Somnuek, S., Srisopa, J. The Study of Efficiency and Feasibility of Prosthetic Production with 3D Printing Technology. In Pitakwatchara N, editor. The 7th congress of the College of Medicine and Public Health, Directions and Development of Thai Health System, 2018 August 31; Resort and Spa Hotel, Ubonratchathani; Ubonratchathani University Publisher; 2018, p. 110-6 (in Thai)

Ransikarbum, K., Ma, J., and Kim, N. A Process Planning Perspective Using Multi-Criteria Decision-Making. In the 18th International Conference on Industrial Engineering, 2016 October 10-12, Seoul, Korea. p. 10.

Ransikarbum K, Ha S, Ma J, Kim N. Multi-Objective Optimization Model for Production Planning of the Build Chamber Utilization in Fused Deposition Modeling. Journal of Manufacturing Systems. 2017; 43: 35-46.

Ransikarbum K, Mason SJ. Multiple-objective analysis of integrated relief supply and network restoration in humanitarian logistics operations. International Journal of Production Research. 2016 Jan 2; 54(1): 49-68.

Ransikarbum K, Mason SJ. Goal programming-based post-disaster decision making for integrated relief distribution and early-stage network restoration. International Journal of Production Economics. 2016 Dec 1; 182: 324-41.

Chaiyaphan C, Ransikarbum K. Criteria Analysis of Food Safety using the Analytic Hierarchy Process (AHP)-A Case study of Thailand’s Fresh Markets. InE3S Web of Conferences 2020 (Vol. 141, p. 02001). EDP Sciences.

Suksri S. Sinthuchao S, and Ransikarbum K. Analytic Hierarchy Process Technique for Selecting the Location of the Infectious Waste Incinerator of the Community Hospital in Surin Province. In Pitakaso R, editor. Industrial Engineering Network Conference; 2018 July 23-26; Sunee Grand Hotel, Ubonratchathani; Ubonratchathani University Publisher; 2018. p. 499-504. (in Thai)

Ishizaka A, Labib A. Review of the main developments in the analytic hierarchy process. Expert systems with applications. 2011 Oct 1; 38(11): 14336-45.