การวิเคราะห์วลีภาษาไทยที่มีผลต่อการจำแนกประเภทความคิดเห็น

Main Article Content

จารี ทองคำ
ธีรยุทธ คูณสุข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์วลีภาษาไทยที่มีผลต่อการจำแนกประเภทความคิดเห็น ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นวลี ความคิดเห็นของลูกค้าสามารถคัดกรองตามชนิดคำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจำแนกความคิด ดังนั้น วิเคราะห์การใช้คำประเภทต่างๆ จากความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นงานวิจัยที่ท้าทาย งานวิจัยนี้ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ www.wongnai.com จำนวนทั้งหมด 4,487 ข้อความ คณะผู้วิจัยได้นำเอาประเภทคำ 7 ประเภท เพื่อทำการเปรียบเทียบ ได้แก่ คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำนามและคำกริยา คำนามและคำวิเศษณ์ คำกริยาและคำวิเศษณ์ และคำนาม คำกริยาและคำวิเศษณ์ เทคนิคนาอีฟเบย์ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน เทคนิคซี 4.5 เทคนิคขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด เทคนิคป่าสุ่ม และ เทคนิคเพอร์เซปตรอนหลายชั้น ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อการจำแนก ในการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง 10-โฟลดครอสวาลิเดชัน ได้ถูกนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็นชุดข้อมูลเรียนรู้ และชุดข้อมูลทดสอบ และใช้ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยำ และค่าความระลึก มาทำการแสดงประสิทธิภาพของเทคนิคในการสร้างแบบจำลอง จากการทดลองพบว่า เทคนิคนาอีฟเบย์ สามารถสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกสูงสุด เมื่อใช้คำนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ร่วมกัน โดยมีค่าความถูกต้องสูงถึง 89.08% ค่าความแม่นยำสูงถึง 89.12% และค่าความระลึกสูงถึง 89.10%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทองคำ จ. และ คูณสุข ธ., “การวิเคราะห์วลีภาษาไทยที่มีผลต่อการจำแนกประเภทความคิดเห็น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 83–94, มิ.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

Wutthithamkhun B. The social media restaurant reviews and the decision making in choosing restaurant in Bangkok. Bangkok University. 2017.

Malik M. Habib S. Agarwal P. A Novel Approach to Web-Based Review Analysis Using Opinion Mining. Procedia Computer Science. 2018; 132: 1202-09.

Thadmuang R. Chirawichitchai N. Thai sentiment analysis of product review online using vector machine support algorithms. Engineering Journal of Siam University. 2017; 18(1): 1-12

Pinmuang N. Thongkam J. Classifying Thai opinions on online media using text mining. Science and Technology Journal. Mahasarakham University. 2018; 37: 372-9.

Shah FP. Patel V. A review on feature selection and feature extraction for text classification. 2016 International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET); 2016. 23-25 March 2016.

Phopli W. Boonmatham S. Meesad P. Ensemble Feature Selection for Sparse Data. The Thirteenth National Conference on Computing and Information Technology; 2017. p. 373-8.

Haruechaiyasak C. Jitkrittum W. Sangkeettrakarn C. Damrongrat C. Implementing News Article Category Browsing Based on Text Categorization Technique. 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology; 2008. p. 9-12 Dec. 2008.

Nuipian V. Meesad P. A Comparison of Filter and Wrapper Approaches with Text Mining for Text Classification. The Journal of Industrial Technology. 2013; 9(3): 118-29.

Pukkhem N. Junmanee C. Ouisui S. Automatic Thai Folk Wisdom Classification using Data Mining Approach. Thaksin University Journal. 2017; 20(3): 300-07.

Samal B. Behera AK. Panda M. Performance analysis of supervised machine learning techniques for sentiment analysis. International Conference on Sensing, Signal Processing and Security; 2017.

Kongthon A. Haruechaiyasak C. Pailai J. Kongyoung S. The role of Twitter during a natural disaster: Case study of 2011 Thai Flood. PICMET:Technology Management for Emerging Technologies; 2012.

Hossain FMT. Hossain MI. Nawshin S. Machine learning based class level prediction of restaurant reviews. IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference; 2017.

Breiman L. Random Forests. Machine Learning. 2001; 45(1): 5-32.

Xu X. Cao D. Zhou Y. Gao J. Application of neural network algorithm in fault diagnosis of mechanical intelligence. Mechanical Systems and Signal Processing. 2020; 141: 1-13.