วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2567)

ISSN 2985-2986 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2024-05-31

แผ่นพืชคลุมดินจากต้นฟักทองและปอเทืองเพื่อควบคุมวัชพืชสำหรับผักสวนครัว

วิชุดา กล้าเวช, รัฐพล สมนา, วรศิริ เดอ กาเดอเนต์, เกียรติสุดา สมนา

84-94