วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

Academic Journal Uttraradit Rajabhat University

Science and Technology (For local development)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2563)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-17

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับจุลินทรีย์ Bacillus megaterium ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105

ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน, พันธ์ลพ สินธุยา, เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์, ทิตา สุนทรวิภาต

81-96