ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

เพชรธยา แป้นวงษา
ไพฑูรย์ สอนทน
กมล อยู่สุข

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจำนวน 968 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้สถิติ Multiple linear regression เพื่อทดสอบปัจจัยต่างๆกับคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.54 อายุเฉลี่ย 71.00 ปี หนึ่งในสองเป็นสมาชิกกลุ่มชมรมและสามในสี่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า(ร้อยละ 94.73) และมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง(ร้อยละ 62.53) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับสูง(β coefficient= 13.47, 95%CI= 11.70 to 15.24) การมีสัมพันธภาพกับชุมชนระดับสูง(β coefficient= 14.25, 95%CI= 12.35 to 16.15) สถานภาพหม้ายหย่าแยก(β coefficient= -9.21, 95%CI= -11.75 to–6.67) การมีโรคประจำตัวเรื้อรัง(β coefficient= -1.69, 95%CI= -2.83 to -0.56) การเป็นสมาชิกกลุ่มชมรม(β coefficient= 2.49, 95%CI= 1.48 to 3.50) การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างอิสระ(β coefficient= 7.39, 95%CI= 3.66 to 11.13) และการมีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง(β coefficient= -16.09, 95%CI = -27.04 to -5.15) ผลการวิจัยนี้ควรนำไปเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานและชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลากรสาธารณสุขควรมีการประเมินภาวะซึมเศร้าและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม  

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bahramnezhad, F., Chalik, R., Bastani, F., Taherpour, M., & Navab, E. (2017). The social network among the elderly and its relationship with quality of life. Electronic Physician, 9(5), 4306–4311. https://doi.org/10.19082/4306
Bornet, M.-A., Rubli Truchard, E., Rochat, E., Pasquier, J., & Monod, S. (2017). Factors associated with quality of life in elderly hospitalised patients undergoing post-acute rehabilitation: A cross-sectional analytical study in Switzerland. BMJ Open, 7(10). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018600
Chen, H.-M., & Chen, C.-M. (2017). Factors associated with quality of life among older adults with chronic disease in Taiwan. International Journal of Gerontology, 11(1), 12–15. https://doi.org/10.1016/j.ijge.2016.07.002
Eliasi, L. G., Rasi, H. A., & Tavakoli, A. (2017). Factors affecting quality of life among elderly population in Iran. Humanities and Social Sciences, 5(1), 26. https://doi.org/10.11648/j.hss.20170501.15
Fancourt, D., & Steptoe, A. (2018). Community group membership and multidimensional subjective well-being in older age. Journal of Epidemiology and Community Health, 72(5), 376–382. https://doi.org/10.1136/jech-2017-210260
Foundation of Gerontology Research and Development Institute(TGRI). (2019). Situation of the Thai elderly 2018 (Vol. 1). Printery Co.,Ltd. http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1573033396-261_0.pdf
Gouveia, O. M. R., Matos, A. D., Schouten, M. J., Gouveia, O. M. R., Matos, A. D., & Schouten, M. J. (2016). Social networks and quality of life of elderly persons: A review and critical analysis of literature. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 19(6), 1030–1040. https://doi.org/10.1590/1981-22562016019.160017
Hongthong, D., Somrongthong, R., & Ward, P. (2015). Factors influencing the quality of life (Qol) among Thai older people in a rural area of Thailand. Iranian Journal of Public Health, 44(4), 479–485.
Kafshgiri, M. Y., Garmaroudi, G., Amiri, F. N., & ardebili * H. E. (2017). A comparative study of the quality of life of the elderly between the members of the supportive community and the non-members. Caspian Journal of Reproductive Medicine, 3(2), 1–10.
Khan, A. R., & Tahir, I. (2014). Influence of social factors to the quality of life of the elderly in Malaysia. Open Medicine Journal, 1(1). https://doi.org/10.2174/1874220301401010029

Lena, A., Ashok, K., Padma, M., Kamath, V., & Kamath, A. (2009). Health and social problems of the elderly: A cross-sectional study in Udupi Taluk, Karnataka. Indian Journal of Community Medicine : Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 34(2), 131–134. https://doi.org/10.4103/0970-0218.51236
Molton, I., & Jensen, M. (2010). Aging and disability: biopsychosocial perspectives. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 21, 253–265.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159293
Sincihu, Y., Maramis, W., & Rezki, M. (2018). Improve the quality of life of elderly through family role. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 13, 374–381. https://doi.org/10.15294/kemas.v13i3.12024
Thomas, P. A., Liu, H., & Umberson, D. (2017). Family relationships and well-being. Innovation in aging, 1(3). https://doi.org/10.1093/geroni/igx025
Yodmai, K., Somrongthong, R., & Kumar, R. (2018). Determinants of quality of life among rural elderly population in Khon Kean province of Thailand. J Liaquat Uni Med Health Sci, 17(03), 180–184. https://doi.org/10.22442/jlumhs.181730574