การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

Main Article Content

บุษราคัม ทองเพชร
กรภัทร เฉลิมวงศ์
อาลาวีย์ ฮะซานี
รัญชกร จันจำปา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน และศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ คือ ญาติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับญาติผู้ป่วย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                      
          ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย สำหรับญาติผู้ป่วย     เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวมมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.65, S.D. = 0.48) และมีคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี (  = 4.26, S.D .= 0.66)  ญาติผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.75 S.D. = 0.46)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ. (2557). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม : 163-170.

[2] เทพ หิมะทองคำ และคณะ. (2552). ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์.(พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ :
วิทยพัฒน์.

[3] ปณิธาน มหุวรรณ และคณะ. (2559). การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องโรคเบาหวานสำหรับญาติผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน”. วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 : 946-954.

[4] คุณากร บัวโฮม . (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ในนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

[5] อารีรัตน์ ฉวีธรรมวัฒน์ และคณะ . (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความรู้เรื่อง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดสำหรับเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด. วารสารเกื้อการุณย์. ปีที่19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม: 118-134.

[6] ปริญญา มีสุข. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.