ผลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับจุลินทรีย์ Bacillus megaterium ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105

Main Article Content

ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
พันธ์ลพ สินธุยา
เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
ทิตา สุนทรวิภาต

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส เมกะทีเรียม (Bacillus megaterium) ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส เมกะทีเรียม ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ใช้ปุ๋ยเคมี กลุ่มที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับจุลินทรีย์ โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ในการทดลองนี้มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่กำหนดโดยกรมวิชาการเกษตร และเมื่อนำไปใช้ในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ร่วมกับการฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส เมกะทีเรียม พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ มีผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในด้านความสูง จำนวนต้นต่อกอ องค์ประกอบผลผลิต ปริมาณสารประกอบฟีโนลิคทั้งหมด และสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งผลการวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส เมกะทีเรียม มาใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในระบบการเกษตรแบบอินทรีย์

Article Details

บท
บทความวิจัย