วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

Published: 2020-06-08

การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางแบบเมทริกซ์

สุรินทร์ อุ่นแสน, เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์, ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

1-14