วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

Academic Journal Uttraradit Rajabhat University

Science and Technology (For local development)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-08

รูปแบบการประเมินสภาผู้นำชุมชนจัดการตนเองเพื่อชุมชนน่าอยู่

แชน อะทะไชย, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ

93-109

การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางแบบเมทริกซ์

สุรินทร์ อุ่นแสน, เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์, ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

1-14