ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

พยงค์ ขุนสะอาด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คน


ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทางชีวสังคมด้านอายุและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยนำด้านเจตคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ด้านปัจจัยเอื้อ ด้านการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
การได้รับข่าวสารและการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และด้านปัจจัยเสริม ด้านการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว เพื่อน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ชมรมผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
ทางสถิติที่ 0.05 (P>0.05)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นาฎอนงค์ แฝงพงษ์, นิตยากร ลุนพรม และคณะ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ด้าน การออกกำลังกายของประชาชน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน.
มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผู้สูงอายุและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559. นครปฐม. บริษัท พริ้นเทอรี จำกัด, 22-25.
มณฑิรา กงลา, จรวย กงลา. (2558). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไฮ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้สู่ประชาคมอาเซี่ยน ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
ละเอียด ศิลาน้อย. (2560). การใช้สูตรทางสถิติ (ที่ถูกต้อง) ในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณในทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. วารสารวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์,12(2)
สมบัติ กาวลเครือ. (2560). ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง. วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 7(3).
สำนักงานนโยบาลและยุทธศาสตร์ (2560). แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560, 35-36.