นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์   :     

      เอกสารที่ตีพิมพ์จะเน้นที่สภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอิงจากปัญหาพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่สำหรับพื้นที่ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และระดับนักวิชาการ

กระบวนการพิจารณาบทความ    :    

บทความที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ประเภทของบทความ    :     

      บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทัศน์ และบทความรับเชิญ

ภาษาที่รับตีพิมพ์    :     

      ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก    :     

      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

- ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสาร    :     

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม- ธันวาคม  2564)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-03

การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปาและการบูรณการเนื้อหาบุหรี่ในรายวิชาสารสนเทศ

พิมพ์พิสาข์ จอมศรี, วิชยา เห็นแก้ว, สุนทรี สุรัตน์, ไพฑูรย์ ยศกาศ

41

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1686-4409 

ISSN (Online) : 25651-1207 

จัดทำดัชนีแล้ว TCI