วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)
          ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 
          ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)
          ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-21

ผลของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของหวายกินหน่อต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้าและข้าวโพดหวาน

ปฐมรัตนฺ หัศกรรจ์, เยาวพล ชุมพล, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์, วิบูล เป็นสุข

19-32

แผ่นฉนวนความร้อนจากแกลบและขี้เลื่อยโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน

สิงหเดช แตงจวง, เชาวฤทธิ์ วันเสาร์, นพดล บุณยรัตพันธุ์, วิศิษฎ์ มหานิล, กนกวรรณ มารักษ์

51-68

$Gamma$-AG-กรุปพอยด์วัฏจักร-เปลี่ยนหมู่ควอซี-ตัดออก

ธนวัต แสนยากุล, ไพโรจน์ เยียระยง

69-82

การออกแบบและสร้างระบบไฮโดรโปนิกส์สำหรับแตงโมที่สังเคราะห์แสงเทียม

นิติพงษ์ สมไชยวงค์, ธนวรรธน์ วงศ์ขัติย์, วัชราพร ยศมาน

121-135