การพัฒนาระบบการขายสินค้าหน้าร้าน กรณีศึกษา บริษัท พอเพียง อินดัสทรี จำกัด

Main Article Content

พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการขายสินค้าหน้าร้าน 2) ศึกษาประสิทธิภาพระบบการขายสินค้าหน้าร้าน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พอเพียง อินดัสทรี จำกัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชียวชาญ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลวิจัยพบว่า 1) ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ จัดการข้อมูลสินค้า จัดการการขายสินค้า และแสดงรายงานสรุปยอดขายได้ 2) ผลทดสอบประสิทธิภาพของระบบ พบว่า ระบบสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ จัดการข้อมูลสินค้า จัดการการขายสินค้า และแสดงรายงานสรุปยอดขายได้อย่างถูกต้อง และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าระบบการขายสินค้าหน้าร้านมีความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองโลจิสติกส์. (2562). ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565, จาก https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-10-09-07.

ชริณทร์ฉัตร ตั้งอำไพสกุล และ บรรดิษฐ พระประทานพร. (2564). ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 17(2), 1–16.

มณฑล นิรัติศยัดสีกุล, ดาวรถา วีระพันธ์ และ วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. (2564). การพัฒนาระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(1), 63 – 73.

รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และ เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม. (2562). การพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขายเสื้อผ้า. วารสารแม่โจ้เทคโนโยลีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 5 (1), 1 – 14.

สหเทพ ค่ำสุริยา, ปิยะ แก้วบัวดี และ ชุติกร ปรุงเกียรติ. (2558). ความพึงพอใจ ปัญหาและสาเหตุในการใช้บริการระบบบริการการศึกษาและกาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบ Internet ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ. น. 295-303. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจับระดับชาติครั้งที่ 3 และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 “งานวิจัย ช่วยไทย เศรษฐกิจอุดม สังคมยั่งยืน”. วันที่ 8–9 กรกฎาคม 2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, สุรินทร์.