วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

Published: 2018-01-11

การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง

กฤษณะ วิวัฒนชีวิน, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์

14-28

การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดแกนกระดาษด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง กรณีศึกษา: บริษัท บาร์โค้ด ทีทีอาร์ จำกัด

สุวิทย์ สงเคราะห์, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์

45-59

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น

โชติไกร ไชยวิจารณ์, พิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์, ธีรฒา วรเจริญสิน, อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ, ไกรศร วงศ์โสภิต

94-107

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสื่อโฆษณาวิทยุ

รัชฎา สุขสวัสดิ์, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์

108-120