การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสื่อโฆษณาวิทยุ

Authors

  • รัชฎา สุขสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อัตถกร กลั่นความดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ธนาคม สกุลไทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การเพิ่มประสิทธิภาพ,, สื่อโฆณาวิทยุ,, Kurskal-Wallis,, SWOT,, QFD, Increasing, Efficiency,, Radio, Broadcasting, Advertising,

Abstract

บทความวิจัยนี้ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน คือปริมาณการขายสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงลดลงประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปีในปี 2556 และ 2557 เนื่องจากปัจจัยหลายประการ การวิจัยนี้เป็นการจัดทำแผนดำเนินการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการขายสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 20% ต่อปีและแก้ไขระบบการขายใช้การจัดการด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งการวิจัยนี้ได้ทำการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่างด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับฟังวิทยุ FM 106 MHz และกลุ่มลูกค้าผู้สนับสนุนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนภูมิพาเรโต้ ,สถิติการทดสอบ Kurskal-Wallis , การวิเคราะห์ SWOT และ QFD จากการวิจัยนี้พบว่าปัญหาผู้รับฟังวิทยุมาวิเคราะห์พบว่ามี 3 ปัญหาหลัก คือสัญญาณความชัดเจนของคลื่นวิทยุ ความหลากหลายของรายการที่ออกอากาศ และการสนทนาพูดคุย และมี 3 ปัจจัยหลักต่อผู้สนับสนุนสื่อโฆษณา คือ ความคมชัดของสัญญาณ แพ็คเกจราคาสื่อวิทยุ และความหลากหลายของรายการที่ออกอากาศ ซึ่งสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์เป็น 4 แผนคือ กลยุทธ์ความคมชัดของสัญญาณ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ด้านความหลากหลายการออกอากาศ และ กลยุทธ์การสนทนาพูดคุยให้ติดตามต่อ นอกจากนี้ยังนำหลักการของทฤษฏี Quality Function Deployment (QFD) มาปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติให้มีโอกาสความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายสื่อโฆษณาทางวิทยุในระยะเวลา 5 เดือนปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 19.47% จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

This research studies the recent problems with the radio broadcast advertising’s sales volume has decreased about 10-15% annually in 2013 and 2014 due to several factors. This research is to study the approach to increase the efficiency of radio broadcast advertising business. The purpose of this study is to increase the radio broadcast advertising’s annual sales volume for 20%, rectify the sales system and apply the engineering management for increasing the sales volume.  The research has evaluated in both qualitative and quantitative analysis with a case study of an example company. The data sampling group is included: FM 106 MHz’s radio audiences and the advertising media’s supporter. The research tools are applied by using Pareto diagram, the statistic of Kurskal-Wallis Test, SWOT Analysis and QFD. The results find that there are three major problems with satisfying radio audiences of the clear signal, the variety programs, talking /discuss and three factors of advertising’s supporters of the clear signal, package price, and the variety programs. Thus, we can approach to four strategies planning of the price, signal, programs, and talking strategies. Moreover, the quality function deployment (QFD) is applied to improve concepts and practices for appropriating situation. Finally, this approach is applied for next five month find the sales volume has increased for 19.47% from following these above operation methods

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-11

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)