การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น

Authors

  • โชติไกร ไชยวิจารณ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  • พิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ธีรฒา วรเจริญสิน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ไกรศร วงศ์โสภิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การประมาณราคาต่อหน่วย,, การประมาณราคาอาคารพักอาศัย, Unit, Quantities, Estimation,, Residential, Building, Estimation

Abstract

บทความนี้เสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบการประมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างในระบบเสา คาน พื้น ใช้สำหรับพักอาศัย 5-8 ชั้นและ 3-5 ชั้น ที่มีความคล้ายกันมีพื้นที่อาคารตั้งแต่ 1136-7510 ตารางเมตร และ 690-2775 ตารางเมตร อย่างละ 6 โครงการ เพื่อหาปริมาณวัสดุเป็นร้อยละเทียบกับปริมาณวัสดุทั้งหมดในหมวดคอนกรีต เหล็กเสริม และไม้แบบ ในองค์อาคารหลัก 5 หมวด คือ ฐานรากรวมตอม่อ คาน เสา พื้น และงานเบ็ดเตล็ด รวมทั้งหาปริมาณวัสดุต่อหน่วยของพื้นที่อาคาร และต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีต และยังได้แยกวิเคราะห์ราคาเฉลี่ยเป็นร้อยละตามหมวดงาน ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล ต่อราคาวัสดุรวมค่าแรงของงานทั้งหมด ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณคอนกรีต เหล็กเสริม และไม้แบบต่อหน่วยของพื้นที่อาคาร (ตารางเมตร) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างในระบบเสา คาน พื้น ใช้สำหรับพักอาศัย 5-8 ชั้นและ 3-5 ชั้นมีค่าใกล้เคียงกันและได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 0.215 ลูกบาศก์เมตร 27.30 กิโลกรัม และ 2.53 ตารางเมตร ตามลำดับ ส่วนราคาเฉลี่ยเป็นร้อยละตามหมวดงาน ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและงานระบบสุขาภิบาลมีค่าประมาณ 39.50, 44.36, 9.67 และ 6.47 ตามลำดับ ค่าดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการประเมินราคาค่าก่อสร้างอย่างหยาบหรือโดยสังเขปในเบื้องต้นได้

This paper deals with a study and compare Unit Quantities Estimation for 5-8 and 3-5 storeys similar reinforce concrete residential building 6 projects of each in column-beam-slab construction system has round of 1,136-7,510 sq.m and 690-2775 sq.m aimed to find quantities of concrete, reinforcement and formwork of 5 items of building are footing & post, beam, column, slab and others item to compare in percentage and per unit of building’s area (m2) and per unit of concrete’s volume. And then the analysis to classify the cost percentage of the structural work, architectural work, electrical work and sanitary work respectively to compared with the total cost of building. The results of this research find the average quantity of concrete, reinforcement and formwork per unit of building’s area nearly are 0.215 m3, 27.30 kg and 2.53 m2 respective. And find the percentage of the structural work, architectural work, electrical work and sanitary work are 39.50, 44.36, 9.67 and 6.47 respective. These results can be used to estimate the primary cost of the residential building project.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-11

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)