การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการปรับปรุงเส้นทาง การจัดส่งสินค้า สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงน้ำแข็ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Authors

  • วุฒิไกร ไชยปัญหา สาขาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keywords:

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,, การจัดส่งสินค้า,, วิเคราะห์โครงข่ายถนน, Geographic, Information, System,, Goods, delivery,, Network, Analysis

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการปรับปรุงเส้นทางการจัดส่งสินค้ากรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานน้ำแข็งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำหรับเส้นทางให้บริการจัดส่งในเขตอำเภอกันทรวิชัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายเพื่อคำนวณหาเส้นทางการจัดส่งที่สั้นที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพจริง ทำให้มีระยะทางในการจัดส่งสินค้าที่สั้นลง โดยสามารถลดระยะทางการจัดส่งสินค้าลง 1.7 กิโลเมตร และสามารถลดต้นทุนในการจัดส่งลง 337.20 บาท/เดือน หรือ 4,102.60 บาท/ปี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.95 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ใช้เส้นทางเดิม ซึ่งเป็นเส้นทางที่พนักงานขับรถจัดส่งสินค้าเลือกใช้เส้นทางในการจัดส่งสินค้าตามความคุ้นเคยมีความซ้ำซ้อนและขาดการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสม

 

This study aims to use Geographic Information System (GIS) to improve the goods delivery route for ice factory business in Maha Sarakham city on the Kantharawichai route. The Geometric Network Analysis method was used to calculate the shortest path of ice delivery. The result of study showed that the new delivery route through analysis with GIS is more efficient and shortened. The new route can reduce the distance to 1.7 km, thus reducing the costs to 11.24 baht/day or 4,102.60 baht/year and representing 3.95 percent of the cost reduction compared to the existing route, which is the route that the drivers selects according to familiarity, and lack of proper route planning.

Downloads

Published

2018-01-11

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)