การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง

Authors

  • กฤษณะ วิวัฒนชีวิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ
  • อัตถกร กลั่นความดี
  • ธนาคม สกุลไทย์

Keywords:

การผลิตเครื่องสำอาง,, พลังงานไฟฟ้า,, แสงสว่าง,, Photo Switch,, Motion, Sensor., Cosmetics, Manufacturing,, Electrical, power,, Lighting,, Photo, Switch,

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง จากการสำรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง 1,007,736 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างรวม 4,534,812 บาท/ปีซึ่งสูงมาก และในอาคาร 2 ที่ศึกษามีการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง 115,200 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง 518,400 บาท/ปี จากการใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งสิ้น 6 มาตรการ คือ (1) การใช้ Photo Switch ควบคุมการทำงานของหลอดไฟไล่แมลง (2) การใช้ Motion Sensor ควบคุมการทำงานของหลอดไฟในห้องแต่งตัว (3) การใช้ Motion Sensor ควบคุมการทำงานของหลอดไฟในห้องน้ำ (4) การลดจำนวนหลอดไฟที่ไม่จำเป็นและการปิดไฟบริเวณทางเดินในช่วงเวลาพัก (5) การติดตั้งแผ่นไฟเบอร์โปร่งแสงบริเวณหลังคาเพื่อใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟแสงสว่าง (6) การลดความสูงของโคมไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง สามารถนำแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปทำการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยทำการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุน พบว่าหากนำแนวทางทั้งหมดไปปฏิบัติครบทุกแนวทางจะสบามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 2 ลงได้ 11,961 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 53,825 บาท/ปีหรือประมาณ 10.38%

The objective of this research is to study lighting energy used in the cosmetics manufacturing. The survey analysis of the energy consumption of lighting system was 1,007,736 kilowatt-hours/year. Lighting energy consumption was 4,534,812baht/year, which is very high and the energy consumed for lighting building 2 was 115,200 kilowatt-hours/year. Lighting energy consumption bill by 518,400 baht/year. The use of electric lighting energy conservation measures totaling six measures (1) Using photo switch control of the insect repellent bulb. (2) Using the motion sensor controls the lamp in the dressing room. (3) Using the motion sensor that controls the lamp in the bathroom. (4) Reducing the number of unnecessary lights and turning off the lights in hallways during breaks. (5) Installation of fiber translucent roof to use natural light instead of turning on the lights. (6) Reduction in the height of the lamp to increase luminous efficiency. These measures can adopt to save electricity to the economic analysis, analyzing the return on investment. It was found that if the whole approach to every practice guidelines to reduce energy consumption in building 2 was down to 1,961 kilowatt-hours/year. Reducing the cost of electricity consumption bill by 53,825 baht/year or 10.38% annually.

Downloads

Published

2018-01-11

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)