การเพิ่มประสิทธิภาพการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งหลายฝูง เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึงขีดจำกัด อัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม

Authors

  • จิรพนธ์ ทาแกง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • วันไชย คำเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • อภินันท์ อุรโสภณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง,, การจ่ายโหลดอย่างประหยัด,, ช่วงเวลาต้องห้าม, Bee, colony, optimization,, Economic, dispatch,, Prohibit, operating, zone

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการใช้เทคนิคการค้นหาแบบหลายรายการ เพื่อการแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชั่นราคาเชื้อเพลิงเป็นแบบเรียบ เทคนิคนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งจำนวนหลายฝูง แต่ละฝูงสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นการค้นหาแบบเรียงลำดับ ในระบบทดสอบได้พิจารณาถึงความต้องการของระบบไฟฟ้า ค่าสูญเสียในสายส่ง และเงื่อนไขข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบ การจำลองใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อจำลองการทำงาน และทดสอบกับกรณีศึกษาที่ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 หน่วย แบ่งเป็น 2 กรณีศึกษา กรณีที่ 1 ได้ทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่นำเสนอกับวิธี BCO, PSO และวิธี HLBCO และกรณีที่ 2 ได้ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี BCO, RDPSO และ KHA จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าวิธีการที่นำเสนอมีความเร็วในการลู่เข้าหาคำตอบที่ดี และในแง่ของต้นทุนการผลิตรวมวิธีการที่นำเสนอมีค่าของต้นทุนการผลิตรวมต่ำกว่าวิธีที่นำมาเปรียบเทียบในทั้งสองกรณี ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง

This paper presents the optimization technique to solve the economic dispatch problem with a smooth cost function with multiple search techniques, using the most appropriate method, the bee colony optimization. The test system considers the load demand of the electrical system, transmission line losses and conditions of the system. MATLAB simulations were used to simulate and test a case study consisting of 6 generators divided into 2 case studies. Case 1 was tested to evaluate the effectiveness of the method proposed for BCO, PSO and HLBCO and case 2 was compared to BCO, RDPSO and KHA. The results of the tests can be concluded that the proposed method of convergence speeds up and the satisfactory answer in terms of total cost of production. The proposed method has a lower total cost of production than the comparison method.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-11

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)