เผยแพร่แล้ว: 06/08/2016

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์, ศิวัช ปริญญาเมธี, ธีรโชติ สกุลศึกษาดี

12-26

การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี

จิระภา ศรีคำ, สุจิตรา สืบนุการณ์, วิเชียร โสมณวัฒน์, ภาสวัฒน์ ยศรักษา, เกริกไกร แก้วล้วน, บวร ไชยษา

79-94

การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลนาดินดำ อ.เมือง จ.เลย

สมยงค์ สีขาว, ชัชจริยา ใบลี, สุวิมล โชคชัยสวัสดี, ปานฤทัย พุทธทองศรี, นรุตม์ บุตรพลอย

95-109