การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

Main Article Content

มัลลิกา บ้งชมโพธิ์
พีระพล ศิริวงศ์
ชาญชัย สุกใส

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจาก บทเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 ห้อง รวม 227 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 30 คนซึ่งได้มาโดยการชักตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.47 ถึง 0.83 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.30 ถึง 0.89 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และแบบวัด ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 19 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความ ยาก ความเชื่อมั่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบที แบบกลุ่ม ตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.43/93.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ในภาพรวมอย่ในระดับมากที่สุด (\bar{x}=4.55, S.D.=0.50)

 

The Development of Web-Based Instruction of Mathematics 1 on Ratio and Percentage for Students Certificate in Vocation Education Level 1

The purposes of this research were: 1) to develop the web-based instruction (WBI) on Mathematics 1 topic of Ratio and Percentage for students certificate in vocation education level 1 with a required standard efficiency criterion of 80/80, 2) to compare learning achievement before and after with learning the developed WBI, 3) to study the students satisfaction toward learning by the web-based instruction on ratio and percentage by the web-based instruction. The population of this research were 227 certificate of vocation education level 1 students attending Thatphanom college of Nakhon Phanom University, who enrolled in the first semester in an academic year 2013. The samples were 30certificate of vocation education level lin accounting students selected by cluster random sampling. The instruments used in this study were: web-based instruction on Mathematics 1 topic of Ratio and Percentage, 30-iterm achievement test with the difficulty value between 0.47-0.83, the discrimination value between 0.30-0.89, the reliability of 0.98 the index of item objective congruence (IOC) of 1.00 and 19-iterm 5 level satisfaction questionnaires. The statistics employed in data analysis were validity, difficulty, discrimination, reliability, percentage, mean, standard deviation, efficiency and t-test (Dependent samples). The results of this research shown that: 1) The efficiency of web- based instruction on Mathematics 1 topic of Ratio and Percentage for students certificate in vocation education level 1 were 89.43/93.43, 2) The students learning achievement after the learning using the web-based instruction on Mathematics 1 topic of Ratio and Percentage for students certificate in vocation education level 1 was significantly higher than before using it at .01 level. 3) Satisfaction of student after using the web-based instruction on Mathematics 1 topic of Ratio and Percentage for students certificate in vocation education level 1 students was at highest level (\bar{x} = 4.55, S.D. = 0.50)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บ้งชมโพธิ์ ม., ศิริวงศ์ พ., และ สุกใส ช., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 110–119, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย